Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Stichting Mauritaans Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP)

Colofon
Correspondentieadres: Schoolstraat 28c,
6512 JH Nijmegen
Telefoon: 0623692342
Url : http://www.omndhp.nl
E-mail: amadou_sow@yahoo.com
Rekeningnummer: NL03INGB0007550058
KvK-nummer: 09108449
Fiscaal nummer: 808512328

Inhoudsopgave:

1. Voorwoord

  • Reden van de oprichting van OMNDHP
  • ANBI-status van OMNDHP
  • Dankwoord
  • Bestuur en vrijwilligers Stichting OMNDHP
  • Bestuur en vrijwilligers in 2017

2. Organisatie

  • Doelstelling
  • Missie
  • Visie
  • Strategie
  • Thema’s waarmee OMNDHP werken
  • Mensen- en volkerenrechten
  • Bescherming van mensenrechtenverdedigers
  • Onderwijs
  • Noodhulp
  • Duurzame ontwikkeling
  • Lobby
  • Vredesbevorderend project
  • Voorbehoud en bescherming van de ecologie
  • Wegnemen van de sociale ongelijkheden
  • Armoedebestrijding 1
  • Gezondheid en bevordering van de hygiëne 1
  • Genderproblematiek
  • Samenwerking
  • Waar we voor staan

3. Project 2017

  • ‘Help Aseyiif zelfstandig te worden’
  • erwachte resultaten

4. Voorlichting

  • Met het Bureau Wijland
  • Met de Stichting STAN
  • Filosofische Club
  • Ontmoeting met de ambassadeur van Mauritanië te Parijs in Frankrijk
  • Discussie ontwikkelingssamenwerking
  • Gesprek met een ambtenaar van de gemeente Nijmegen
  • Bijeenkomst van de West-Afrikanen van Nijmegen
  • Cultureel sensitief Zorg
  • Gesprek met een notaris
  • Deelname aan de Academie voor Kleurrijk Leiderschap
  • Presentatie bij Go For Africa
  • Gesprek met een zzp’er

5. Beleid 2016

6. Financiële verantwoording

  • Inkomsten
  • Subsidie
  • Donateursinkomsten
  • Balans 2014
  • Balans 2015
  • Toelichting
  • Staat van baten en lasten 2014
  • Staat van baten en lasten 2015
  • Activa en vaste activa, liquiditeitsmiddelen
  • Lasten

7. Prognose 2016 en 2017

8. Financiële verantwoording 2017

1. Voorwoord
Over legt OMNDHP de nadruk op de haalbaarheid van de projecten en op de samenwerking
met Wilde Ganzen.
In 2017 heeft de Stichting OMNDHP-activiteiten gerealiseerd in het kader van de uitvoering
van haar landbouwprojecten om fondsen te werven.
Het is heel intensief ook heeft het werk financiële resultaten geboekt.
Onze inzet in de afgelopen jaar 2016 heeft in 2017 geld gegenereerd.

Reden van de oprichting van OMNDHP
De voornaamste reden tot het overgaan tot de oprichting van de Mauritaans-Nederlandse
Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten in 1996 is de constatering dat de bestaande
Westerse mensenrechtenorganisaties in hun acties en campagnes de voorkeur lijken te
geven aan de naleving van de politieke en civiele rechten. Zij hebben de neiging de sociale,
culturele en economische rechten als tweede rang mensenrechten te behandelen. Dit geldt
zeker voor de twee grote Westerse te weten Amnesty International en Human Rights Watch.
De Europese humanitaire organisaties in tegendeel leggen de nadruk op de humanitaire
gronden en doen weinig op het gebied van mensenrechten. Dit is geldt voor Arts Zonder
Grenzen en het Rode Kruis.
In de derde wereld landen, geconstateerd mag worden dat men, in het algemeen, de sociaal,
cultureel en economische rechten laat prevaleren op de burger- en politieke rechten.
In beide kringen wordt weinig geïnvesteerd in de zogenaamde derde categorie
mensenrechten ofwel de solidariteitsrechten.
OMNDHP is er om te zorgen voor de erkenning en de naleving van de universaliteit van de
Mensen- en volkerenrechten. Dit betekent dat de organisatie op verschillende fronten wil
gaan zitten om te zorgen dat we goed hebben. Dit wil zeggen met inachtneming van alle
rechten. Deze die uit internationale, regionale en nationale wetten uitvloeien dienen ten alle
tijden en op alle continenten gerespecteerd worden.
OMNDHP is een apolitiek organisatie. OMNDHP profileert zich als niet een pro of tegen
regimes of continenten maar als een organisatie die bestaat om betrokken mensen- en
volkerenrechten te helpen ontwikkelen en bevorderen.

ANBI-status van OMNDHP
Stichting OMNDHP is in het bezit van de ANBI-status. De Stichting is hiermee door de
belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ten behoeve van deze status
zijn onderstaand diverse gegevens van Stichting OMNDHP in te zien.
Ons bestuur is stabiel en deskundig en wordt ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.
Vanaf medio mars 2016 zijn wij aan de fondsenwerving gestart voor ons landebouwproject,
dat vanaf 15 februari 2015 van start is gegaan.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe Stichting OMNDHP werkt, welk landbouwproject wij in
februari 2016 zijn gestart en hoe wij in 2016 begonnen zijn met fondswerving. De volledige
financiële verantwoording vindt u achteraan in dit jaarverslag.
Dankwoord
Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden in Nederland en onze
partnerorganisatie en haar medewerkers in Mauritanië voor de bijdragen die wij hebben
ontvangen en de mooie ervaringen die wij hebben gehad.

Bestuur en vrijwilligers Stichting OMNDHP
Bestuur en vrijwilligers in 2017
Bestuursleden:
Voorzitter: Amadou Sow
Algemene secretaris: Ans Menning
Bestuurslid: Judith Scheurs
Vrijwilligers:
Ebby Shehni
Qader Shafiq
Mohamed Bashir

2. Organisatie
Doelstelling
De organisatie heeft als doelstelling het inlichten van de publieke opinie over de
mensenrechtensituatie in de wereld in het algemeen en in het bijzonder over de
mensenrechtensituatie in Mauritanië en Nederland. De organisatie wil dit bereiken door
contact op te nemen met de autoriteiten om de bescherming van vluchtelingen te eisen
volgens de voorschriften van de Universele Verklaring van de mensenrechten, het
Vluchtelingenverdrag, het Europees mensenrechtenverdrag van 1951, het Afrikaanse
Vluchtelingenverdrag, het Antifolteringsverdrag, het Afrikaanse Handvest voor de rechten
van de mens en volken, en andere internationale teksten inzake mensenrechten die door de betreffende staat erkend zijn.
De organisatie pleit voor zowel het veroordelen van eenieder die de mensenrechten schendt overal ter wereld alsmede voor hun uitlevering aan het land waar de
mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden, alwaar een behoorlijke beoordeling
door een rechter moet volgen.
Een van de belangrijkste doelen van de organisatie is het bevorderen en het beschermen
van de mensenrechten en volkerenrechten. De organisatie zal zich inspannen voor een
betere samenwerking tussen mensenrechten NGO’s.
De organisatie zal strijden voor het respect van de mensenrechten, voor het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en zal een vergoeding eisen van de schade die toegebracht is aan de slachtoffers ten gevolg van de mensenrechten- en volkerenrechtenschendingen.
De organisatie zal zich verzetten tegen iedere vorm van slavernij en racisme en zal pleiten
voor de vergoeding van de schade die aan de slachtoffers is toegebracht. De organisatie zal de slachtoffers juridisch, financieel en moreel bijstaan met alle mogelijke middelen.
De organisatie zal strijden voor de terugkeer van vluchtelingen die terug willen naar hun land van herkomst en tevens voor de teruggave van bezittingen aan mensen die uit hun land werden verdreven.

Missie
OMNDHP pleit voor een wereld waarin iedere mens geniet van alle rechten zoals die
vastgelegd zijn in de nationale, regionale en de internationale mensen- en volkerenrechten
verdragen. OMNDHP zal haar missie realiseren door de behoefte hebbende mensen te sporen
en te ondersteunen op alle fronten.

Visie
OMNDHP streeft ernaar dat mensen- en volkenrechten centraal staan niet alleen als ideaal
worden gezien maar gerespecteerd worden in iedere menselijke contact. Mensen- en
volkerenrechten zijn de fundamentele basis van ons werk.

Strategie
OMNDHP onderscheidt zich van andere traditionele mensen- en humanitaire organisaties
door zich te focussen op de naleving van alle mensen- en volkerenrechten zoals die erkend
zijn door de internationale gemeenschap of die voortvloeien uit de nationale wetgeving.
OMNDHP streeft haar doelen na door:
– Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die mensen- en volkerenrechten helpen
implementeren overal in de wereld;
– Het versterken van mensen en organisaties die opkomen voor onze doelgroepen
– Lobbywerk verrichten om draagvlak te creëren voor het werk en voor de
doelgroepen.

Thema’s waarmee OMNDHP werken
Mensen- en volkerenrechten
OMNDHP ondersteunt alle maatregelen die worden genomen door overheden, bedrijven en
NGO’s die gericht zijn op de verbetering en versterking van mensen- en volkerenrechten met verschillende doeleinden:
– versterking van de eerbiediging van de mensen- en volkerenrechten, versterking en
bevordering van de democratie en democratische hervormingen, hulp aan
mensenrechtenactivisten en slachtoffers van onderdrukking of mishandeling;
– ondersteuning en versterking van het internationale en regionale kader op dit terrein;
– opbouw van vertrouwen in en een grotere betrouwbaarheid van
verkiezingsprocessen, met name door verkiezingswaarnemingsmissies, en door
steun voor lokale organisaties van het maatschappelijk middenveld die bij deze
processen betrokken zijn.
– Om dit doel te bereiken, wil de OMNDHP de bevordering van de participerende en
vertegenwoordigende democratie, met inbegrip van de parlementaire democratie, en
de democratiseringsprocessen. OMNDHP bevordert de vrijheid van vereniging en
vergadering, van mening en van meningsuiting; de versterking van de rechtsstaat en
de onafhankelijkheid van het justitiële apparaat; de bevordering van politiek
pluralisme en democratische politieke vertegenwoordiging; het stimuleren van gelijke
participatie van mannen en vrouwen in de maatschappij, de economie en de politiek.
? Op het gebied van volkerenrechten wil de organisatie volkeren dichterbij elkaar
brengen, discriminatie uitroeien en de erkenning van alle volkerenrechten bevorderen
en alle vormen van discriminatie en segregatie tegengaan.

Bescherming van mensenrechtenverdedigers
De verdwijning van een familielid vormt voor de achterblijvers vaak een aanleiding om zich in te zetten voor mensenrechten. Hun zoektocht en protesten maken dat zij zelf gevaar lopen.
Ook lokale organisaties die hen steunen, lopen risico op ongewenste aandacht van
bijvoorbeeld veiligheidsdiensten of legerfunctionarissen.
OMNDHP eist de bescherming van mensenrechtenverdedigers.

Onderwijs
Alle wereldculturen erkennen dat kinderen ons toekomst zijn. Wereldwijd wordt geschat dat
meer dan 115 miljoen kinderen niet naar school gaan. Het grootste deel hiervan is meisje.
Meeste van deze kinderen wonen in een derdewereldland waar het onderwijs in het
algemeen heel slecht is. Om een fatsoenlijke toekomst te geven aan deze bewoners van
onze planeet is het belangrijk om de autoriteiten en hun ouders te stimuleren zodat zij het
onderwijs kunnen volgen waarop zij recht op hebben volgens het geldende internationaal
recht. Een goed onderwijs is de sleutel tot een kansrijke armoedebestrijding, een vreedzame samenleving, een duurzame ontwikkeling en een adequaat strijd tegen de meeste komende ziektes die onze leven testeren.
Onderwijs is een van de meest efficiënt middel ter voorkoming van oorlogen en langdurig
misère.

Noodhulp
Gelukkig maar zijn de meeste mensen eens over wanneer er sprake is van noodhulpsituatie.
Het gaat om een levensbedreigende situatie. De hulp die wordt gevraagd is de nodige hulp
om de acute behoeftes van de slachtoffers te kunnen voldoen. De hulp die aangeboden
wordt moet niet discriminerend zijn. Het enige wat dient te tellen is het verminderen of
stoppen van het lijden van de slachtoffers. De hulp gaat meestal om het fysiek en psychische behandelen van de zieken, het delen van voedsel, water, en het bieden van een onderdak.
OMNDHP vindt dat menselijkheid betekent te hulp schieten op het moment dat onze
medemensen ons hard nodig hebben. In een noodhulp situatie is dit noodzakelijk. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van een ramp. Rampen zijn te verdelen in twee subgroepen.
De natuurrampen zoals een aardbeving, overstroming of orkaan uitbarsting zijn de meeste
bekend. Hiernaast zijn er rampen die door de mensen zelf zijn veroorzaakt zoals het
uitvoeren van een oorlog, de ontploffing van een gasleiding of een aanslag. In elk geval van
die situatie, hebben de slachtoffers acuut hulp nodig.
OMNDHP wil wanneer zo een situatie plaatsvindt per casus kijken met organisatie of
instellingen hetzij lokaal hetzij internationaal om de ellende van de slachtoffers te verzachten.

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is 'een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige
generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te
brengen om ook in hun behoeften te voorzien'.
Om een duurzame ontwikkeling te bereiken is het nodig om rekening te houden met de
sociale ontwikkeling van de geïnteresseerde personen en bevolking, met de bescherming en het behoud van het milieu en in derde plaats met de economische ontwikkeling van het
gebied of van het land.
OMNDHP investeert in projecten waarin de duurzame ontwikkeling centraal staat.

Lobby
OMNDHP vindt dat een organisatie moet komen voor haar idealen. Enige doelstellingen kan
de organisatie zonder meer zichzelf realiseren. Andere doelstellingen kunnen met behelp
aan derden gerealiseerd worden. Sommige doelstellingen vragen echter om een lobbyactie
op te starten. Of het gaat om armoedebestrijding, bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, bevordering van democratie en mensen- en volkerenrechten, moet OMNDHP zich in een ander perspectief plaatsen en lobbyen om het beleid van de overheden,
instellingen, bedrijven en de opinie hetzij lokale, regionale, nationale of internationale te
beïnvloeden. OMNDHP vindt essentieel om in actie te komen om een draagvlak te creëren
voor een wereld waarin iedere wereldburger zich erkent.

Lobbywerk van OMNDHP betekent:
– Beleidsmakers in het Noorden en in het Zuiden beïnvloeden voor het nemen van
maatregelen ter bevordering van het respect van mensen- en volkerenrechten en de
verankering van de democratie
– Burgers overtuigen zich in te zetten zodat we in een veilige, vreedzame en tolerante
wereld kunnen leven en elkaar ondersteunen en helpen indien nodig ongeacht ons
etniciteit, sociale en gender geaardheid.
– Per thema, zal OMNDHP strategische partnerschap sluiten met instellingen,
organisaties, overheden en individuen die een rol kunnen spelen voor het bereiken
van haar doel.

Vredesbevorderend project
De wereldbevolking heeft vrede om zich te kunnen ontwikkelen. De vrede is de basis van
iedere duurzame ontwikkeling. Zonder vrede hebben projecten weinig kansen van slagen.
Alles wat wordt ingezet ter bevordering van de samenhang van de maatschappij, wordt door
oorlogen, chaos en onrust vernietigd. Een vreedzame maatschappij waar iedereen gelijke
rechten heeft waar niemand in armoede leeft en waar conflicten op een vreedzame manier
worden opgelost kan zich ontwikkelen.

Voorbehoud en bescherming van de ecologie
Om goed te kunnen leven en dezelfde kans te geven aan de komende generaties, is het
noodzakelijk om de natuur te beschermen of te herstellen. De klimaatverandering bewijst dat het ingrijpen van de mens dramatische gevolgen kan hebben op de ecologie. Om dit ideaal te kunnen bereiken is het nodig dat wereldwijs samengewerkt wordt aan een beter milieu. De vervuiling van de lucht of van het water kunnen narrige consequenties hebben voor mensen die ver weg van de plek wonen. Soms zijn mensen bewust van het belang van het nemen van maatregelen om de beschadiging van het milieu stop te zetten maar beschikken niet over de middelen. De strijd tegen de verwoestijning is in dit kader te plaatsen.

OMNDHP wil dan in actie komen om die mensen te helpen.

Wegnemen van de sociale ongelijkheden
Helaas kent onze wereld talloze sociale ongelijkheid die haar ontwikkeling en voortgang
belemmeren. Het tegen de tegenstellingen tussen rijken en armen, tussen mannen en
vrouwen, tussen de bevolkingsgroepen, tussen de sterken en de zwakken in de
samenleving. Gelukkig maar denkt OMNDHP dat zij allemaal weg te nemen zijn. OMNDHP
verzet zich tegen deze ongelijkheden. Per situatie zal de organisatie kijken wat zij kan doen
om de gelijkheid en rechtvaardigheid te herstellen en bevorderen.

Armoedebestrijding
In de wereld waarin we leven en waarin sommige mensen alles in overvloed is terwijl
grotendeel van de totale wereldbevolking onder de armoedegrens leeft, moeten we ons
schamen. We moeten aan denken worden gezet zodat we denken aan het aanpakken van
de bronnen van de armoede. Het is onaanvaardbaar dat mensen ergens in deze wereld
sterven aan honger. Dit is zeker ontoelaatbaar als we weten dat de hulpbronnen komen juist
uit de gebieden waar de armoede heerst.
Aan de hand van de uitvoering van landbouwprojecten wil OMNDHP een substantiële
bijdrage leveren aan hongerbestrijding.

Wegpoetsen van de effecten van slavernij en diens verleden
Ondanks de officiële afschaffing van slavernij komt het fenomeen nog steeds over de hele
wereld voor. Dit terwijl de nationale en internationale regelgevingen heel helder zijn.
OMNDHP komt in actie om de slachtoffers te bevrijden, te helpen en de misdadigers te laten
berechten. De organisatie wil ook structurele hulp bieden aan de slachtoffers om de fysieke
en psychische effecten te helpen wegnemen.

Gezondheid en bevordering van de hygiëne
Het recht op gezondheid betreft de hele bevolking en wordt gezien als een voorwaarde voor
het realiseren van andere mensenrechten. Daarnaast biedt een mensenrechtenbenadering
een aanvulling op de benadering vanuit het oogpunt van ontwikkelingssamenwerking.
Het respecteren van de hygiënische maatregelen voorkomt ziektes. Gezondheidszorg is een
recht dat dient gerespecteerd te worden door iedereen. Beide vragen om geld om
gerealiseerd te kunnen worden. De meeste komende ziektes in de derdewereldlanden zijn
verdwijnen uit de Westerse landen. Dit betekent dat onze inzet nodig is om deze ziektes te
verbannen in de zuidelijkere landen. Nieuwe ziektes verschijnen. Zij eisen middelen om
achter te komen wat nodig is om zij de nek te bieden.

Genderproblematiek
OMNDHP wil, in samenwerking met zusterorganisaties en samenwerkende instellingen de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken en bevorderen door emanciperende
activiteiten te laten ontplooien voor de doelgroepen die essentieel zijn in de strijd tegen de
ongelijkheid. Dit wil de stichting doen door projecten te ondersteunen die vrouwen vriendelijk zijn en door capaciteitsopbouw trainingen te laten verzorgen.

Samenwerking
OMNDHP is constant op zoek naar instellingen, overheden en zusterorganisaties waarmee
zij kan samenwerken. Zij is overtuigd dat samenwerking doorslaggevend kan zijn voor de
doelgroepen. Samenwerking betekent kracht en meer efficiency in het kader van haar actie.
De organisaties beschikken over bepaalde expertises en interesses en vullen elkaar aan.
Sommigen organisaties zijn gespecialiseerd in landbouw, anderen in de gezondheidszorg,
anderen in het milieubeheer, etc. Partners in het zuiden kennen de doelgroepen het meest
en zijn deskundig in het vinden van de geschikte aanpakken voor het oplossen van de
problemen en de beste uitvoering paraat te hebben.

Waar we voor staan

OMNDHP wil zich inspannen voor de realisatie van een wereld waarin de rechten van de
mensen en van de volkeren worden gerespecteerd.
In het bijzonder wil OMNDHP een bijdrage leveren in de strijd tegen:
– Ongelijkheid en onrechtvaardigheid
– Armoede
– Ziektes
– Milieuvervuiling en beschadiging
– Analfabetisme
– Discriminatie
– Alle vormen van onderdrukking

3. Project 2017
‘Help Aseyiif zelfstandig te worden’
In de buurt van de plaats Aseyiil die in het oosten van Mauritanië bij de grens met Mali
wonen ongeveer 17 duizend mensen met hun kudde. Deze pastorale gemeenschap is de
enige gemeenschap in Mauritanië die uitsluitend uit landbouwers en veehouders bestaat. Degemeenschap heeft zich in dit voor vee zeer gunstige gebied gevestigd. De veehouders van Aseyiif beschikken in totaal over meer dan 20.000 koeien, 60.000 schapen, 10.000 geiten,
200 kamelen, 200 paarden en meer dan 20.000 ezels. Met de gevraagde middelen kan de
gemeenschap beter leven in hun natuurlijk woongebied met behoud van hun cultuur.
De organisatiestructuur van het dorp maakt dat projecten gemakkelijk en met succes
uitvoerbaar zijn. De bewoners zijn bewust geworden van de verschillende bedreigingen
waaraan zij lijden.
De start van het project was gepland in januari 2017 maar het met een jaar uitgesteld.
De doelgroep van het dorp is de bewoners van het dorp en de buurt liggende dorpen. Het is
de bedoeling om deze bevolking te voorzien van de middelen en het materiaal zodat zij
zelfstandig en onafhankelijk van de autoriteiten en van internationale hulp kunnen leven. Het project is gebaseerd op een model voor de plaatselijke verbetering van de productiviteit en de diversificatie van de lokale producten. Het model voorziet in het creëren van
arbeidsplaatsen in de landbouw, moestuinen en veeteelt.
Tientallen personen uit de directe omgeving krijgen de gelegenheid tot opleiding in diverse
vakken, die van direct nut zijn voor de plaatselijke bevolking. Een aantal deelnemers krijgt
de mogelijkheid versneld een opleiding te doorlopen, die wordt verzorgd door ervaren
dierenartsen, landbouwers en tuinders. Na hun opleiding en training kunnen deze
landbouwers, veehouders en tuinders zelf worden ingezet als opleiders/trainers in de regio
en daarbuiten. Zo ontstaat een kernteam, waarin de plaatselijke bevolking zelf sterk is
vertegenwoordigd. Dit team zal sociaaleconomische ontwikkeling implementeren en
zorgdragen voor de benodigde ondersteuning hierbij.

Verwachte resultaten
– Verbetering van de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking
– Verbetering van de levensomstandigheden en conditie van hun dieren
– Meer werkgelegenheid en beter toekomstperspectief voor jongeren in hun
geboortegebied
– Versterking van de sociaaleconomische positie van het gebied
– De bevolking is beter opgeleid
– Geen oplaaiende conflicten over land
– De inkomsten worden gegarandeerd/ duurzame zelfvoorziening
– De bevolking en de dieren worden gezonder, ernstige ziektes worden adequaat
bestreden.

4. Voorlichting
Om voldoende inkomsten te werven voor ons eerste project en om draagvlak te creëren
voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland veel voorlichting gegeven en
inzamelingsacties gehouden.

Met het Bureau Wijland
Op 25 januari 2016 voerde de voorzitter van de OMNDHP een gesprek met Qader en Mariet
van het Bureau Wijland om te kijken hoe zij OMNDHP willen helpen om toegang te geven tot
hun netwerk en hoe zij hun contacten kunnen motiveren tot het geven van gift en
ondersteunen bij het maken van een website en het schrijven van stukken.

Met de Stichting STAN
Op 26 februari 2016 heeft OMNDHP een gesprek gehad met de heer Mahmood Wardak,
directeur van de Stichting STAN, een zorginstelling die actief is in twaalf gemeentes, van
Nijmegen tot en met Oss. OMNDHP vraagt aan hem om een gift te geven voor de realisatie
van haar projecten. Mahmood belooft in actie te komen zodra de stichting aan een ANBI-
verklaring zou komen.

Filosofische Club
Op 3 maart 2016 kwamen leden van een filosofische club waarvan de voorzitter lid is bijeen.
Dit clubje bestaat uit tien mensen die behoorlijk hoge functies bekleden in de samenleving.
De club telt hoogleraren psychologie, dierenartsen, accountants, hooggeplaatst
medewerkers van zorginstellingen en managers van bedrijvers. Thema van de bijeenkomst
was Afrika. OMNDHP kreeg tien minuten om te vertellen over haar projecten. Leden van de
club zijn bereikt financiële bijdrage te geven aan de projecten.
Ontmoeting met de ambassadeur van Mauritanië te Parijs in Frankrijk
Op 25 maart reisden vijf Mauritaniërs naar Parijs om de nieuwe ambassadeur van het West-
Afrikaanse land in Frankrijk te ontmoeten. OMNDHP profiteerde van deze gelegenheid om
over haar projecten te hebben en ondersteuning te vragen aan de Mauritaanse autoriteiten
in het kader van hun uitvoering in het land van herkomst. De ambassadeur belooft in actie te komen en belt meteen met de regionale autoriteit in Mauritanië waar het project wordt
uitgevoerd die gaf aan alles te doen voor de realisatie zonder probleem van de projecten.
In dit land kunnen de autoriteiten initiatieven behoorlijk dwarsbomen en vertragen. OMNDHP
zorgt ervoor dat haar projecten vooraf bekend zijn bij de autoriteiten en al groen licht
hebben.
Discussie ontwikkelingssamenwerking
Op 3 april heeft de voorzitter gedaan aan een discussie over ontwikkelingssamenwerking en
het landbouwproject werd aan de aanwezig voorgesteld en uitgelegd. Sommige aanwezigen
beloven een contributie te gaan betalen voor de uitvoering van het project.
Gesprek met een ambtenaar van de gemeente Nijmegen
24 april heeft de voorzitter van OMNDHP een gesprek gehad met een ambtenaar van de
gemeente Nijmegen genaamd Anneke Voeten om te kijken hoe OMNDHP samen met de
gemeente een contributiediner samen kunnen organiseren. Op dit moment lopen er andere
projecten door en zodra die achter de rug zijn kan er een diner georganiseerd worden ten
bate van OMNDHP.
Bijeenkomst van de West-Afrikanen van Nijmegen
De Bijeenkomsten van de West-Afrikanen van Nijmegen hebben plaatsgevonden op 7 mei
en 4 juni thuis bij twee leden van de groep. Er werd door OMNDHP een presentatie geven
over de projecten van OMNDHP en er werd gevraagd om een financiële bijdrage te leveren
voor het landbouwproject. De aanwezigen zijn heel enthousiast en verzekeren OMNDHP dat
zij geld gaan geven zodra de stichting een Anti-verklaring zal hebben.
Cultureel sensitief Zorg
Op 3 juin werd de voorzitter van de OMNDHP geïnterviewd over cultureel sensitief zorg en
maakte gebruik hiervan om over het project en de samenwerking met Wilde Ganzen te
hebben.
Gesprek met een notaris
Op 7 juli heeft OMNDHP een gesprek gehad met de notaris Gips, lid van de Rotary Club
Nijmegen en die soms spullen van huizen krijgt en die aan een goed doel kan overdragen.

OMNDHP wil de spullen ontvangen en voor een redelijke prijs verkopen om haar projecten
te kunnen financieren.
Deelname aan de Academie voor Kleurrijk Leiderschap
Op 14 juli hebben de deelnemers van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap een etentje
georganiseerd voor alle die twaalf deelnemers. OMNDHP vertelt over haar projecten en
vroeg om financiële ondersteuning van de deelnemers.
Presentatie bij Go For Africa
Go For Africa organiseert ieder jaar twee bijeenkomst voor studenten van verschillende
technische scholen die willen meedoen aan de kennisoverdracht in Afrika. Er komen
honderd mensen naar deze bijeenkomsten. Naast de studenten bezoeken familieleden,
vrienden en begeleiders deze gebeurtenissen. Op de Barreldag krijgen de aanwezigen te
maken met een programma waarin alles wat van de deelnemers verwacht wordt. Hiernaast
kunnen de deelnemers kiezen naar welke goed doel straks hun voertuig wordt gegeven.
Op 9 november 2016 heeft OMNDHP een presentatie gegeven voor de deelnemers en
gevraagd om in actie te komen voor haar projecten. Een team heeft besloten een auto te
geven ter beschikking van het landbouwproject in Neere. Bovendien goederen worden ook
afgestaan aan het project.
Gesprek met een zzp’er
Op 12 november heeft OMNDH een gesprek gehad met dhr. Shefiani, een zzp’er die actief
is in de zorg in Nijmegen. Hij belooft een gift te geven aan OMNDHP begin maart 2017.

5. Beleid 2016
De hoofdlijnen van het beleid van de stichting blijven altijd hetzelfde:
– OMNDHP ondersteunt alle maatregelen die worden genomen door overheden,
bedrijven en NGO’s die gericht zijn op de verbetering en versterking van mensen- en
volkerenrechten met verschillende doeleinden:
– versterking van de eerbiediging van de mensen- en volkerenrechten, versterking en
bevordering van de democratie en democratische hervormingen, hulp aan
mensenrechtenactivisten en slachtoffers van onderdrukking of mishandeling;
-ondersteuning en versterking van het internationale en regionale kader op dit terrein;
– opbouw van vertrouwen in en een grotere betrouwbaarheid van
verkiezingsprocessen, met name door verkiezingswaarnemingsmissies, en door
steun voor lokale organisaties van het maatschappelijk middenveld die bij deze
processen betrokken zijn.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een algemeen
bestuurslid. De stichting OMNDHP volgt de Code Good Governance
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Dus de voorzitter ontvangt geen
vergoeding of vacatiegeld.
Het personeel volgt de CAO die toepasbaar op vrijwilligerswerk
In 2016 hanteren wij hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten,
voorlichting en administratie als altijd. Het beleidsplan dat wij bij oprichting hebben opgesteld blijft van kracht.
Al het gaat om onze financiën, in 2014 op 1 januari hadden we op onze toenmalige
girorekening NL12INGB008592743 een bedrag ad. 493,03 euro’s en op 31-12-2014 was het bedrag ad. €436,14. Dit was dus onze eigen vermogen van het jaar 2014. Ons financieel balans in 2015 laat zien dat we nog € 435,21 hebben behouden van het bedrag van het jaar daarvoor.

6. Financiële verantwoording
Inkomsten

Subsidie
Ondanks onze inzet is het ons niet gelukt in 2016 aan subsidies te komen.
Donateursinkomsten
Wij hebben hard gewerkt om structurele donateurs te werven, zodat we een structurele bron
van inkomsten hebben waar wij jaarlijks een deel van onze uitgaven op kunnen baseren. De
donateursinkomsten van 2016 betroffen slechts een deel van de jaren daarvoor, omdat we
pas in 2007 zijn begonnen met de donateurswerving van het project dat door NCDO
gedeeltelijk werd gefinancierd.

Balans 2014
Activa en vaste activa, liquiditeitsmiddelen
Girorekening NL12INGB0008592743 01-01-2014 31-12-2014
Bank 493,03 -56,89
Kas 0,00 0,00
Totaal 493,03 436,14

Balans 2015
Activa en vaste activa, liquiditeitsmiddelen
Girorekening NL12INGB0008592743 01-01-2014 31-12-2014
Bank 436,14 0,00
Kas 0,00 436,14
Totaal 436,14 436,14

Toelichting
Vanaf 2012 is de stichting wel actief geweest met fondswerving voor het landbouwproject
Aseyiif, een landbouwproject in het dorp Aseyiif, die tot het begin dit jaar niet gelukt is. In
februari 2016 kreeg de stichting van het fonds Wilde Ganzen te horen dat zij belangstelling
hadden voor het project. Het fonds Wilde Ganzen is bereid €20,000 bij te dragen aan het
project van € 60,000 als de stichting in staat is € 40,00 via andere bronnen binnen te krijgen.
Wil de stichting een bedrag van € 40,000 binnen halen dan is een ANBI-beschikking van het
allergrootste belang. De stichting had van 2009 t/m 2012 een gelijksoortig project in
Mauritanië en dit is met de hulp van NCDO goed afgelopen.
Tussen de jaren 2012 en 2015 is de stichting alleen actief bezig geweest met voorlichting
geven over Mauritanië en het verwerven van fondsen.
De stichting zelf heeft geen bezittingen en de 3 bestuursleden en de 4 medewerkers
ontvangen geen enkele vergoeding. Van hen wordt verwacht als zij kosten voor de stichting
maken deze uit hun eigen zak te betalen.
Staat van baten en lasten 2014
Activa en vaste activa, liquiditeitsmiddelen
Girorekening NL12INGB0008592743 2014
Baten 0,00
Subsidies 0,00
Bijdragen A. Sow 284,76

Totaal 284,76

Staat van baten en lasten 2015

Activa en vaste activa, liquiditeitsmiddelen
Girorekening NL12INGB0008592743 2014
Baten 0,00
Subsidies 0,00
Bijdragen A. Sow 715,44
Totaal 715,44

Lasten
Girorekening NL12INGB0008592743
Kosten girorekening 23,73
Hydraulische pomp 691,71
Totaal 715,44
Toelichting:
De bankrekening is per 6 februari 2015 opgeheven vanwege geen activiteiten en hoge
kosten.

7. Prognose 2016 en 2017
Het eigen vermogen aan het begin van 2016 is € 435,21.
Een nieuwe zakelijke bankrekening is onlangs geopend. Dit bedrag zal op de nieuwe
rekening gestort worden. Nieuwe ontwikkeling is dat de aanvrage voor het landbouwproject
Aseyiif, een dorp in Mauritanië is goedgekeurd door het fonds Wilde Ganzen in februari
2016. De stichting heeft een jaar de tijd gekregen om binnen die tijd € 40,000 binnen te
halen. Het fonds Wilde Ganzen is bereid als het bedrag van € 40,000 binnen komt het
bedrag aan te vullen tot € 60,000: het bedrag dat het project kost.
De potentiële donateurs die de stichting benaderd heeft, zijn bereid bijdragen aan het project te leveren, maar verlangen van de stichting dat zij een ANBI-beschikking heeft van de Belastingdienst.