Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2015-2016 van de stichting OMNDHP

(download jaarverslag in pdf: jaarverslag 2015-2016)

‘Een mens kan klimmen op een andere mens om een derde mens te bereiken, een boom niet.’

2015-2016, jaar van de projectplanning, fondswerving en partnerschap

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Activiteiten van de OMNDHP in 2015
 • Geboorte van het landbouwproject te Aseyiif
 • Samenwerking tussen OMNDHP en ADPDH
 • Lobbyactiviteiten van OMNDHP in Nederland
 • Vaststelling van de overeenkomst met ADPDH
 • Contacten met instellingen
 • Contacten met particulieren
 • Communicatie en voorlichtingen
 • Activiteiten van de partnerorganisatie, ADPDH
 • Financiële bijdrage in 2015
 • Wat hebben we geleerd van onze inzet in 2015?
 • Activiteiten van de OMNDHP in 2016
 • Uitstel van de uitvoering van het project
 • Voortzetting van het geven van voorlichting
 • Verbeteren van de afspraken met de partnerorganisatie
 • Financiële bijdrage in 2016

Inleiding
OMNDHP heeft ervaring met de uitvoering van projecten. De stichting heeft projecten
uitgevoerd met behulp van NCDO.
Door de bezuinigingen is het moeilijker geworden aan fondsen te komen, waardoor
verschillende projecten in de la zijn gebleven. Het bestuur van OMNDHP heeft besloten
om een jaar lang actief te zijn op het gebied van beïnvloeding, voordat de stichting een
nieuw project gaat starten. De bedoeling is vrienden, kennissen en organisaties kennis
te laten maken met de stichting en onze projecten. Hierdoor zijn de bestuursleden
geinformeerd welke fondsen en organisaties bereid zijn samen te werken met
OMNDHP op het moment dat er een projectvoorstel ligt. In het voorliggend document
leest u over onze activiteiten in het jaar 2015-2016 en de resultaten hiervan.

Activiteiten van OMNDHP in 2015
In het jaar 2015 is het bestuur van de stichting zeer actief geweest op het gebied van
profileren en positioneren, zowel in Nederland als in Mauritanië. Het doel hiervan was
om financiën te verkrijgen voor de projecten, hetzij via particulieren, hetzij via
organisaties en instellingen.
In eerste instantie leken de verrichtte inspanningen in 2015 nutteloos te zijn geweest,
maar de behaalde resultaten in het jaar 2016 laten zien dat het werk in 2015 cruciaal is
geweest en een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het verkrijgen van financiële
ondersteuning.

Geboorte van het landbouwproject te Aseyiif

Het idee om een project te ontwikkelen voor het dorp Aseyiif is in 2009 geboren. Onze
voorzitter bezocht toen samen met vier andere Nederlanders Aseyiff tijdens de
opnames van een film over bootvluchtelingen. Per toeval passeerden ze het dorp en de
voorzitter werd aangesproken door een delegatie van het dorp, bestaande uit het
dorpshoofd, een vrouwenvertegenwoordiging en een jongerenvertegenwoordiging. Ze
lieten hem de landbouwgronden zien en vroegen hem om hulp.

Vrouwenvertegenwoordiging

van de Jeugdigen

Jongerenvertegenwoordiger

OMNDHP beloofde in actie te komen voor het dorp, maar maakte duidelijk dat het om
een lang proces zou gaan. Het project vraagt namelijk om een fors bedrag en gezien de
crisis en het feit dat de stichting bezig was met het uitvoeren van een ander project,
maken het niet makkelijk om de benodigde financiele middelen te vergaren.
In 2015, ergens in de maand maart, ontmoette de voorzitter van OMNDHP een inwoner
uit Aseyiif die woonachtig is in Brussel. Samen besloten de twee heren het project te
activeren en de man uit Aseyiif wilde ook participeren in het werven van fondsen voor
het project.

Samenwerking tussen OMNDHP en ADPDH
De twee heren, van Mauritaanse afkomst, namen contact op met het dorpsbestuur en
gaven aan dat ze elkaar hadden gevonden en van plan waren het komend jaar in actie
te komen voor de realisatie van het project. Zij vroegen aan het dorp op zoek te gaan
naar een nationale NGO die actief is in de regio en waarmee OMNDHP zou kunnen
samenwerken. De naam ADPDH werd genoemd.
OMNDHP nam contact op met ADPDH, een nationale en internationale niet-
gouvernementele organisatie die later onze partnerorganisatie werd.
Zowel in Nederland als in Mauritanië kwamen de partnerorganisaties in actie om het
project te promoten.

Lobbyactiviteiten van OMNDHP in Nederland
Vaststelling van de overeenkomst met ADPDH
Nadat OMNDHP op de hoogte was gesteld van de wens van de dorpsbewoners om, in
het kader van de uitvoering van hun project, samen te werken met ADPDH, hebben de
voorzitters van beide stichtingen op 19 februari 2015 het samenwerkingscontract
getekend. OMNDHP maakt duidelijk aan haar zusterorganisatie dat zij de
samenwerking zoekt met Wilde Ganzen om aan de gevraagde middelen te komen. Er
wordt dus gesproken over de verdeling van de taken tussen de partnerorganisaties.
OMNDHP heeft als taak om in Nederland financiele middelen te vergaren en ADPDH
zal de uitvoering van het project ter plekke voor haar rekening nemen. Het verzamelde
bedrag zal gestort worden op een rekening van Wilde Ganzen en zij zullen het
eindbedrag, inclusief hun bijdrage, overmaken naar de rekening van ADPDH.

Op 23 maart 2015 neemt de voorzitter van OMNDHP contact op met de
vertegenwoordiger van ADPDH en informeert haar over de mogelijke samenwerking
met Wilde Ganzen, de eisen die worden gesteld door Wilde Ganzen en hoe de
Nederlandse fondsenorganisaties werken.
Op advies van Wilde Ganzen nemen de bestuursleden van OMNDHP contact op met
mevrouw Martine Stoppelenburg, oprichtster van BIS en fondsenwerver. Meerdere
malen wordt er gecorrespondeerd met haar en zij is degene die adviseerde om een
ANBI-verklaring te regelen.

Contacten met instellingen
Op 6 juni voert het bestuur van OMNDHP een gesprek met dhr. Shafiq en mevrouw
Mariet Meurs van het Nijmeegse Bureau Wijland over een mogelijke bijdrage aan de
fondsenwerving van het project. Deze personen hebben een zeer breed netwerk in het
gehele land.

Dhr. Shafiq (tweede van rechts) tijdens de Nijmeegse Vierdaagse

Op 25 juni maakt het bestuur van OMNDHP een afspraak met Q. Shafiq,
beleidsmedewerker van COS-Gelderland, voor de sponsoring van het project.
Dhr. Shafiq loopt altijd de Nijmeegse Vierdaagse, echter de komende twee seizoenen
kan hij niet lopen voor OMNDHP, omdat hij al met andere projectleiders heeft
afgesproken.
Op 10 juni zocht de stichting contact met Rabobank Rijk van Nijmegen over de
medefinanciering van het project. Het antwoord is negatief. Rabobank geeft geen
financiering aan projecten in Mauritanië.
Op 15 juni kwamen de bestuursleden in contact met professor dr. Frans Dokman van
Religiewetenschappen en lobbyen voor een beter contact en samenwerking met
Cordaid en Memisa die werkzaam zijn vanuit Den Haag. De organisaties geven aan niet
actief te zijn in het West-Afrikaanse land.
Op 25 juni voerde OMNDHP een gesprek met mevrouw Jeannette Heldens van de
afdelingen Sociologie en Antropologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit gesprek had als doel dat OMNDHP in staat wordt gesteld voorlichting te geven aan
derde en vierde jaarsstudenten Sociologie en Antropologie (voorlichting geven
waarover????). De studenten worden uitgezonden naar verschillende derdewereldlanden.
Op 15 september heeft het bestuur contact gehad met de Stichting Financiële Hulp
Plattelandsontwikkeling Senegal voor een financiële bijdrage. Deze stichting wil op dit
moment geen subsidie geven aan projecten aan de Mauritaanse kant van de grens van
de rivier de Senegal. Er is een kans dat de stichting haar beleid in de toekomst zal
veranderen, zodat projecten in Mauritanie ook in behandeling genomen kunnen worden.

Contacten met particulieren
OMNDHP kent een Nederlandse lobbyist werkzaam in Brussel en op 14 april 2015
neemt de stichting contact op met dhr. Pieter Sluiter, EU-lobby en fundraising trainer at
Practical Politics. Dhr. Sluiter die het te druk heeft stelt zijn collega mevrouw Esther
Langen, zelfstandig fondsenwerver en trainster, voor om zijn rol over te nemen. Er
volgen meerdere afspraken en correspondenties met haar, totdat we tot de conclusie
komen dat we op zoek kunnen gaan naar fondsen. Aangezien er weinig Nederlandse
fondsengroepen actief zijn in Mauritanië en contacten met Cordaid, Oxfam Novib,
ICCO, Impulsis en NCDO niets hadden opgeleverd, gingen we ons focussen op Wilde
Ganzen.

Samen met mevrouw Langen werd met Wilde Ganzen gecorrespondeerd en op 29 mei
vond er een bijeenkomst plaats, waarbij OMNDHP en mevrouw Langen het
landbouwproject voor het dorp Aseyiif promootten. De medewerkers van Wilde Ganzen
waren enthousiast over het project en op 9 juli vulden we het formulier voor
fondsenwerving in en stuurden het terug naar Wilde Ganzen.

Communicatie en voorlichting
We willen Nederlandse burgers en instellingen voorlichting geven en bewust maken van
onze missie en van de noodzaak om in actie te komen voor onze doelgroepen.
(uitleggen wat de doelgroepen zijn)
Daarom trachten we een breed publiek kennis te laten maken met de problematiek van
onze doelgroepen in het zuiden (van Mauritanie). We willen de burgers overtuigen om
te investeren in projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vooral in
onderwijs, mensenrechten, visserij, veehouderij, landbouw en de bestrijding van honger
en armoede. Om de band met onze Nederlandse achterban te verstevigen willen we
investeren in de media: middels (e-)nieuwsbrieven, de website en social media willen
we duidelijk aangeven wie we zijn en wat we doen en voor wie we ons inzetten.

Activiteiten van de partnerorganisatie, ADPDH
De leden van de zusterorganisatie hebben meerdere malen het dorp Aseyiif bezocht,
dat ongeveer 1200 km ten oosten van de hoofdstad Nouakchott ligt. Zij voerden
gesprekken met de vertegenwoordigers van de bevolking en de regionale autoriteiten.
Zij hebben ook het veld bekeken waar het project uitgevoerd zal worden. Dit is gebeurd
volgens de afspraak die op 21 juli met de bestuursleden van de partnerorganisatie in
Mauritanië is gemaakt.

Op 10 augustus heeft de partnerorganisatie ADPDH het project vanuit Mauritanië
ingediend bij Wilde Ganzen.
Op 14 november reageerde Wilde Ganzen op het ingediende project met verhelderende
vragen en op 23 december beantwoordde ADPDH de gestelde vragen. Vervolgens gaf
Wilde Ganzen groen licht voor de start van het project.

Dorien Verbeek (Wilde Ganzen), Hawa Sidibé (ADPDH) en Amadou Sow (OMNDHP)

Financiële bijdrage in 2015
In het jaar 2015 had de tractor, die eerder voor Mauritanië was gekocht, problemen. De
hydraulische pomp was stuk en OMNDHP kocht een pomp ad. 691 euro voor het
project.

Wat hebben we geleerd van onze inzet in 2015?
De resultaten van onze activiteiten in 2015 hebben niet in eerste instantie geresulteerd
in klinkend geld, maar we zien dat we hiermee een breed netwerk hebben weten te
creëren van mensen die bereid zijn zich in te zetten voor ons project.

Activiteiten van de OMNDHP in 2016
Uitstel van de uitvoering van het project
De uitvoering van het project zou beginnen in februari 2017, maar OMNDHP was het
hele jaar 2016 bezig met het regelen van administratieve zaken, zoals het openen van
een bankrekening en het regelen van de Anbi-verklaring. Hierop is besloten om het
project met een jaar te verlengen.
In 2016 zal de trend voortgezet worden.
Als we terugkijken zien we dat onze actie niet nutteloos is geweest. De mensen die we
hadden gecontacteerd hebben ons aan stichtingen en individuen geholpen, die bereid

zijn een financiële bijdrage te leveren aan het project. Zo hopen we dat onze doelen
toch worden behaald.

Voortzetting van het geven van voorlichting
Het komende jaar 2016 verwachten we juist op onze voorlichtingsthema’s veel resultaat
te boeken. We zullen verder gaan met de tussentijdse bijstelling van onze
lobbystrategie of verwachtingen, zodat we nog krachtiger gaan worden. Talloze
stichtingen wilden het geven van een financiële bijdrage koppelen aan het beschikken
van een ANBI-verklaring en deze verklaring is nu binnen. (Deze verklaring was toch pas
in 2017 binnen????)
Verbeteren van de afspraken met de partnerorganisatie
We zijn van plan om betere afspraken te maken met de partnerorganisatie. Zo willen we
dat de projecteigenaren een bijdrage gaan leveren aan een betere uitvoering van de
projecten in Mauritanië. Hiermee bedoelen we dat de mensen daar zich beter gaan
inzetten voor het vergaren van symbolische financiële middelen en zich actiever
opstellen tijdens het werken op het land.

Financiële bijdrage in 2016
In het jaar 2015 werd in totaal een bedrag ad. 6500 euro beloofd, maar dit bedrag werd
pas in januari 2017 overgemaakt.