Beleidsplan 2019-2024

.                                                                                                                                                  

Beleidsplan 2019-2024 van de Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten.

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP) voor de periode 2019 tot 2024. Het te voeren beleid in deze periode is veelal afhankelijk van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en van de beschikbare middelen. Indien deze factoren wijzigen, zal de stichting daarop haar beleidsplan en haar projecten aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid, concentreert OMNDHP zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft als doel: ‘Het bekendmaken van mensen- en volkerenrechtenschendingen en het stoppen van deze schendingen.’ De oprichters van de organisatie willen mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen en al het mogelijke doen om deze te laten stoppen. Zij leggen, naast civiele en politieke mensen- en volkerenrechten, ook de nadruk op erkende sociale, culturele, economische en milieu-gerelateerde internationale mensen- en volkerenrechten.

OMNDHP is een zelfstandige en a-politieke organisatie. Op dit moment heeft de stichting drie bestuursleden. Ons bestuur is deskundig en wordt ondersteund door een tiental enthousiaste vrijwilligers.

In de afgelopen jaren heeft OMNDHP de nadruk gelegd op de haalbaarheid van bepaalde projecten en op een nauwe samenwerking met organisaties die projecten ondersteunen in ontwikkelingslanden, waaronder Wilde Ganzen en NCDO. Ook is ingezet op het vinden van geschikte partnerorganisaties in ontwikkelingslanden; in eerste instantie in Mauritanië. Wij hebben inmiddels in Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH) een betrouwbare samenwerkingspartner gevonden in Mauritanië.

In de beginjaren van haar bestaan heeft OMNDHP zich ingezet om donateurs en fondsen te vinden om haar doelen te realiseren. Tussen 2012 en 2015 lukte het helaas niet om geld te verzamelen voor de financiering van haar projecten. OMNDHP is toen aan de slag gegaan met het regelen van een aantal zaken, zoals het maken van een verslag over de activiteiten in de jaren 2014-2015 en het op poten zetten van een goede administratieve organisatie. Daarnaast hebben we in die periode onderhandeld met de partnerorganisatie in Mauritanië. OMNDHP heeft toen ook ingezet op het verwerven van de ANBI-status. Vanaf 1 januari 2016 is OMNDHP erkend als ANBI. We zochten contact met potentiële donateurs, waarvan een aantal positief reageerden op de hernieuwde plannen die we met onze stichting hadden. In 2016 heeft OMNDHP diverse andere activiteiten uitgevoerd om fondsen te werven voor de uitvoering van haar landbouwprojecten in Mauritanië.

In 2017 werd duidelijk dat al onze inspanningen effect hadden. In 2018 konden we een project uitvoeren in Aseyiff, in het zuiden van Mauritanië. Het bewuste project heeft tot positieve resultaten geleid. OMNDHP wil vergelijkbare projecten gaan uitvoeren, elders in Mauritanië of daarbuiten.

Meer dan honderd mensen hebben tot nu toe één of meerdere keren een bedrag gedoneerd voor één van de projecten van OMNDHP.

Wij danken al onze donateurs, familie en vrienden in Nederland en onze partnerorganisatie en haar medewerkers in Mauritanië voor de bijdragen die wij hebben ontvangen, de mooie ervaringen die wij hebben opgedaan en de resultaten die we hebben geboekt.

De voorzitter van de OMNDHP, Dr. Amadou Aliou Sow

Geschiedenis van OMNDHP

In de eerste jaren na haar officiële erkenning (1999) ging de oprichter van OMNDHP naar conferenties en vergaderingen over mensenrechten in o.a. Geneve, Straatsburg, Brussel, Londen, en New York. Zijn focus lag daarbij op het pleiten voor respect voor mensenrecht op sociaal en cultureel gebied en op het gebied van milieu.

Vervolgens is OMNDHP vanaf 2008 gestart met het uitvoeren van projecten. Deze werden in eerste instantie door de bestuursleden zelf bekostigden. Later zijn de bestuursleden gestart met het zoeken naar fondsen en subsidies om projecten te realiseren.

Oprichting van OMNDHP

De voornaamste reden voor de oprichting van de Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP) is de constatering dat bestaande westerse mensenrechtenorganisaties in hun acties en campagnes de voorkeur lijken te geven aan de naleving van politieke en civiele rechten. Zij hebben de neiging sociale, culturele en economische rechten als tweederangs mensenrechten te behandelen.  Over het algemeen wordt weinig geïnvesteerd in de zogenaamde derde categorie mensenrechten, d.w.z. solidariteitsrechten.

OMNDHP draagt zorg voor de erkenning en de naleving van de universaliteit van mensen- en volkerenrechten., dat wil zeggen: met inachtneming van alle rechten. OMNDHP is van mening dat deze rechten die uit internationale, regionale en nationale wetten voortvloeien te allen tijde en op alle continenten gerespecteerd dienen te worden.

OMNDHP is een a-politieke organisatie. OMNDHP profileert zich niet als pro- of anti-regimes,  maar als organisatie die, in het algemeen, mensen- en volkerenrechten helpt bevorderen.

1.      Missie en visie

 1. Missie

Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP) heeft als missie mensen bewust te maken van de universaliteit van mensen- en volkerenrechten. De stichting pleit voor het respecteren en uitvoeren van alle rechten die voortvloeien uit internationale verdragen en protocollen. Civiele, sociale, culturele, economische, politieke en milieuwetten zijn allemaal essentieel voor mensen en volkeren. De stichting zal er alles aan doen om schendingen van mensen- en volkerenrechten tegen te gaan en de veiligheid van mensen en volkeren helpen bevorderen. OMNDHP zet zich in voor een vreedzame wereld, vrij van armoede en hongersnood. De stichting zal mensen wiens rechten worden geschonden, opsporen en daar waar nodig ondersteunen.

1.2 Visie

OMNDHP streeft er naar dat het centraal stellen van mensen- en volkenrechten niet alleen als ideaal wordt gezien, maar gerespecteerd wordt in ieder menselijke contact. Dit vormt tevens het fundament van het werk van OMNDHP. Derhalve richt zij zich op de naleving van internationale verdragen en hun implementatie in nationale wet- en regelgeving in alle landen, maar vooral in de landen waarin zij actief is, namelijk Nederland, Mauritanië, Senegal en Mali.

2.      Samenwerking

Overal in de wereld zijn er organisaties en burgers die klaar staan om hun krachten te bundelen en in te grijpen om anderen te helpen. OMNDHP heeft de overtuiging dat geen mens blootgesteld mag worden aan mishandeling, sociale uitsluiting, armoede en honger. OMNDHP werkt samen met partnerorganisaties in Europa en elders in de wereld om kwetsbare burgers te ondersteunen.

2.1   Publiciteit en promotie

OMNDHP brengt via publicaties in diverse media, via social media, lezingen en themabijeenkomsten haar missie, visie en werkwijze onder de aandacht.

3   Doel

De stichting zet zich in om mensen te informeren over de mensenrechtensituatie in de wereld in het algemeen en in Mauritanië en Nederland in het bijzonder. OMNDHP doet dit door contact op te nemen met autoriteiten om de bescherming van vluchtelingen te eisen op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Vluchtelingenverdrag, het Europees Mensenrechtenverdrag van 1951, het Afrikaanse Vluchtelingenverdrag, het Antifolteringsverdrag, het Afrikaanse Handvest voor de Rechten van Mens en Volken en andere internationale teksten inzake mensenrechten die door de betreffende staat erkend zijn.

De stichting pleit voor het veroordelen van eenieder die mensenrechten schendt  ergens ter wereld, alsmede voor hun uitlevering aan het land waar de mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden, alwaar een beoordeling door een rechter moet volgen.

Eén van de belangrijkste doelen van de stichting  is het bevorderen en het beschermen van  mensenrechten en volkerenrechten. De stichting zal zich inspannen voor een betere samenwerking tussen NGO’s die zich met mensenrechten bezighouden.

OMNDHP strijdt voor het respecteren van mensenrechten, voor het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en zal vergoeding eisen van de schade die toegebracht is aan slachtoffers, als gevolg van mensenrechten- en volkerenrechtenschendingen.

De stichting verzet zich tegen iedere vorm van slavernij en racisme en pleit voor de vergoeding van de schade die aan slachtoffers is toegebracht. De stichting zal slachtoffers juridisch, financieel en moreel bijstaan met alle mogelijke middelen. De stichting strijdt voor de terugkeer van vluchtelingen die terug willen keren naar hun land van herkomst en tevens voor de teruggave van bezittingen aan mensen die uit hun land werden verdreven.

4   Identiteit en kernwaarden

4.1      Identiteit

OMNDHP is een onafhankelijke en toegankelijke mensen- en volkerenrechtenorganisatie die bereid is om samen te werken met instellingen, organisaties en overheden voor de verbeteringen van de situatie van haar doelgroepen. In alle situaties blijft de stichting transparant, doelgericht, kritisch en onpartijdig.

4.2         Kernwaarden

De belangrijkste kernwaarden van onze stichting zijn trouw zijn en blijven aan onze principes. We vinden dat mensen rechten en plichten hebben jegens medemensen en dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Bovendien vindt OMNDHP dat we alles dienen te doen om de komende generaties kansen te bieden om op een fatsoenlijke manier te kunnen leven.

We leggen de nadruk op een zestal kernwaarden, die voor ons essentieel zijn.

4.2.1  Inclusieve samenleving

Onze stichting heeft een bestuur, bestaande uit drie leden, die ieder hun eigen kwaliteiten hebben. Binnen het bestuur is sprake van saamhorigheid en gemeenschapszin, waarbij iedereen actief is, elkaar helpt en initiatief neemt. Deze uitgangspunten willen we verder versterken.

We faciliteren de ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen in de maatschappij. Daarbij streven we naar een inclusieve samenleving.

4.2.2 Duurzame projecten

We voeren alleen kwalitatief en kwantitatief duurzame projecten uit. OMNDHP implementeert goede projecten in verschillende regio’s. Deze projecten kenmerken zich door inclusiviteit. Zij zijn gericht op de ondersteuning van mensen die normaliter in conflictueuze situaties verkeren. Via het uitvoeren van gemeenschappelijke activiteiten streven we ernaar om de onderlinge problemen op te lossen. De projecten beslaan altijd meerdere domeinen: duurzaamheid, genderproblematiek, kennisoverdracht, sociale en culturele activiteiten. Ook introduceren we moderne technologieën bij de verschillende activiteiten.

4.2.3    Samenleven door verbinden

Al onze projecten leggen de nadruk op elkaar ontmoeten en leren kennen. Hierdoor ontstaan verbindingen tussen groepen inwoners (tussen jong en oud, oude en nieuwe inwoners, maar ook tussen ondernemers en onderwijzers en tussen sport, cultuur en het sociale domein). Deze (buurtgerichte) verbindingen vormen de basis voor gemeenschapszin en voor elkaar zorgen. In de regio’s waar onze projecten worden uitgevoerd, zijn locaties waar iedereen kan deelnemen en waarbij deelnemers werken aan een inclusieve samenleving. Wij faciliteren en stimuleren (buurtgerichte) initiatieven van inwoners die zorgen voor structurele verbindingen binnen en tussen kernen. Samen onderzoeken we hoe we nieuwe technologieën kunnen inzetten om het maken van deze verbindingen – met oog voor de menselijke maat – te stimuleren.

4.2.4    Actief eigenaarschap stimuleren

We doen steeds meer een beroep op actief eigenaarschap van deelnemers en van de rest van de maatschappij. Wij willen daarnaast meer kennis en expertise van deelnemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen binnenhalen en deze verbinden met de kennis en expertise binnen onze eigen organisatie.

4.2.5    Van regisseren naar faciliteren

Als wij het actief eigenaarschap van de deelnemers aan door ons gefinancierde projecten verder willen stimuleren door meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid bij hen neer te leggen, betekent dit een verandering van onze rol en taakopvatting. Van regievoeren gaan we meer naar stimuleren en faciliteren. Dit betekent ook dat we moeten durven loslaten en in zekere zin bepaalde risico’s aanvaarden als wij ons niet (meer) met de inhoud en het proces bezighouden en alleen de rol van het stellen van kaders op ons nemen. Deze verdere verschuiving in rollen, taken en verantwoordelijkheden heeft voor ons als stichting ook consequenties voor de discussie over onze kerntaken die wij verder gaan voeren.

We willen de lokale economie in de plaatsen waar onze projecten worden uitgevoerd op een duurzame manier ontwikkelen. De sterkte van het deelnemende team is hierbij heel belangrijk. Het is noodzakelijk dat deelnemers blijven innoveren en over de grenzen heen kijken. Samenwerking tussen OMNDHP en deelnemers en tussen deelnemers onderling is niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerking dient in al haar facetten te worden versterkt. OMNDHP en haar partnerorganisatie APDH willen hun zichtbaarheid vergroten om op die manier het lokale bedrijfsleven te kunnen faciliteren. Daarnaast willen we ons meer gaan profileren als een actieve organisatie waarmee partijen goed kunnen samenwerken. Het is van belang dat deelnemers duurzaam aan de projecten zijn verbonden en op die manier de lokale economie stimuleren.

5.      Taken, organisatie en middelen

Binnen het bestuur werkt OMNDHP met ‘portefeuillehouders’ op het gebied van projectondersteuning, fondsenwerving, vrijwilligerswerk/stages en PR. We stemmen de diverse activiteiten onderling af op basis van het werkplan en de aard van de activiteiten. De portefeuillehouders krijgen regelmatig ondersteuning van werkgroepen bestaande uit twee à drie personen, die ad hoc en op vrijwillige basis onder supervisie van de portefeuillehouders activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Op basis van ervaring heeft OMNDHP nog behoefte aan:

 • Samenwerkingsactiviteiten met andere organisaties en instellingen;
 • Publicaties via social media en bijhouden van de website;
 • Goede afspraken met partnerorganisaties over in te dienen projectvoorstellen;
 • Het werven en betrekken van subsidiegevers en donateurs;
 • Het verzorgen van trainingen;
 • Plannen en organiseren van activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en workshops;
 • Evalueren en monitoren van activiteiten.

6.      Doelstellingen

OMNDHP heeft als voornaamste doelstelling het promoten van mensen- en volkerenrechten, mensen- en volkerenrechtenschendingen onder de aandacht brengen en ze laten stoppen. De stichting wil zoveel mogelijk geld verzamelen ten behoeve van mensen en volkeren die dit dringend nodig hebben voor het realiseren van projecten ter bevordering van mensenrechten zoals die uit internationale verdragen en protocollen voortvloeien. OMNDHP tracht haar doelstellingen te verwezenlijken via het verkrijgen van donaties en subsidies. Dit realiseert de stichting door het organiseren van evenementen zoals lezingen, workshops, benefietdiners en sponsoractiviteiten.

6.1   Kwaliteitsverbetering

Het bestuur hecht veel waarde aan transparante communicatie met belanghebbenden, sympathisanten en donoren in Nederland, maar ook met de partnerorganisaties in Afrika en met de projecteigenaren zelf. Daarom brengt OMNDHP elk jaar een verslag uit over haar activiteiten, evenals een financieel jaarverslag. Sponsoren en donateurs van projecten ontvangen regelmatig een overzicht waarin de laatste ontwikkelingen zijn opgenomen. Daarnaast organiseert OMNDHP eenmaal per jaar een informatiebijeenkomst, waar donateurs en sponsoren op de hoogte worden gebracht van de actuele stand van zaken.

7.      Ambities

7.1   Gevoel van eigenaarschap

De bestuursleden en vrijwilligers van OMNDHP zijn trots op wat ze doen. Zij zetten zich graag in voor medemensen die hun ondersteuning hard nodig hebben en zien met eigen ogen wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Het gevoel van eigenaarschap is groot bij iedereen die actief is voor OMNDHP en die direct of indirect participeert in de uitvoering van de diverse activiteiten.

7.2   Belangenbehartiging en actieve betrokkenheid

Onze overtuiging is dat je je niet kunt inzetten voor een doelgroep als je haar belangen niet behartigt. Wij vinden het belangrijk de mensen en volkeren waarop onze activiteiten zich richten, hier actief bij te betrekken zodat ze zich de uitvoering op een laagdrempelige manier eigen kunnen maken. Wij hebben daarom gekozen om te werken met de inzet van het expliciete directe instructiemodel en coöperatieve werkvormen.

7.3   Uitbreiding activiteiten

Wij breiden onze activiteiten steeds uit. We zijn klein begonnen en willen klein blijven, maar wel met steeds meer activiteiten. In het begin ondersteunden we scholen, ziekenhuizen en kinderen uit straatarme families. Nu voeren we projecten uit om de levensomstandigheden van inwoners van dorpen te verbeteren. Het gaat daarbij om projecten gericht op de ontwikkeling van een regio, landbouw- en ziekenhuisprojecten, het bevorderen van sociale cohesie, sport- en sociaal-culturele activiteiten, capaciteitsopbouw, educatie, onderwijs en lobbywerk. We hebben veel ervaring opgedaan en willen investeren in projecten die we goed kunnen uitvoeren en die dringend nodig zijn voor de bevolking van de regio waar we actief zijn.

7.4   Innovatie en samenwerking

Op het gebied van duurzaamheid willen we innoveren door het uitvoeren van landbouwprojecten waarbij duurzame energiebronnen worden ingezet. Het gaat daarbij onder meer om het gebruik van zonnepanelen. We willen met meer partnerorganisaties in het zuiden gaan samenwerken. We zoeken daarom contact met partnerorganisaties die actief zijn in de regio’s waar wij werken.

7.5   Kwaliteitsbeleid als instrument voor draagvlak

Om de kwaliteit van onze werkzaamheden te verbeteren, gaan we werken aan de hand van een cyclus. We gaan projecten goed voorbereiden, plannen, uitvoeren, monitoren, afsluiten, evalueren en monitoren, alvorens we met een ander project beginnen. Deze werkwijze delen wij met onze partners.

8.      Filosofie van OMNDHP

Stichting OMNDHP hanteert een bepaalde filosofie bij het uitvoeren van haar activiteiten. De stichting komt op voor mensen- en volkerenrechten. Er vindt dus geen ‘selectie aan de poort’ plaats. Dit uitgangspunt is essentieel en bepaalt het verschil met andere mensen- en volkerenrechtenorganisatie die bepaalde keuzes maken. Tijdens de uitvoering van onze projecten kijken we naar alle facetten van deze rechten. Organisaties en instellingen waarmee wij samenwerken, dienen dit beginsel te respecteren. We werken actief samen met groepen mensen, die een afspiegeling vormen van de lokale bevolking. We kiezen altijd voor een aanpak die leidt tot concrete en zichtbare resultaten, zodat deelnemers gestimuleerd worden om actief betrokken te raken. We hebben altijd een stapsgewijze aanpak voor de activiteiten, in overleg met de deelnemers van onze projecten. Dit doen we uit respect voor ieders mening en wensen. Succesvolle activiteiten kunnen we op deze manier verder uitrollen over andere gebieden. De stichting ontwikkelt projecten en activiteiten in overleg en samenwerking met partnerorganisaties en draagt de uitvoering hiervan over aan de lokale bevolking, zodra deze hiertoe voldoende is toegerust. De lokale bevolking zorgt voor de verdere implementatie en krijgt daarbij ondersteuning van de partnerorganisatie.

9. Beleid in de komende jaren

 • De stichting behartigt de belangen van mensen- en volkerenrechten;
 • De stichting behartigt de belangen van de doelgroepen waarmee zij werkt;
 • OMNDHP zoekt contact en overlegt met mogelijke donateurs, subsidiegevers en partnerorganisaties;
 • De stichting onderhoudt nauw contact met fondsenwervende organisaties;
 • De stichting ontwikkelt een visie op mogelijke samenwerking met organisaties en instellingen in Mauritanië en diens buurlanden, waaronder Senegal, Mali, Gambia, Guinee en Sierra Leone. Daarvoor gaat OMNDHP op zoek naar en werkt samen met partnerorganisaties in deze landen;
 • De organisatie ontwikkelt trainingen en cursussen en draagt bij aan kennisoverdracht.

10. Thema’s

OMNDHP ondersteunt maatregelen die worden genomen door overheden, bedrijven en NGO’s, die gericht zijn op de verbetering en versterking van mensen- en volkerenrechten, met verschillende doeleinden:

 • versterking van de eerbiediging van mensen- en volkerenrechten, versterking en bevordering van de democratie en democratische hervormingen, hulp aan mensenrechtenactivisten en slachtoffers van onderdrukking of mishandeling;
 • ondersteuning en versterking van het internationale en regionale kader op dit terrein;
 • opbouwen van vertrouwen in en een grotere betrouwbaarheid van verkiezingsprocessen, met name via waarnemingsmissies en steun voor lokale organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die bij deze processen betrokken zijn;
 • Om dit doel te bereiken, wil OMNDHP democratische ontwikkelingen bevorderen. OMNDHP bevordert de vrijheid van vereniging en vergadering en van meningsuiting, de versterking van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van het justitiële apparaat, politiek pluralisme en democratische politieke vertegenwoordiging en stimuleert gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen in de maatschappij, de economie en de politiek;
 • Op het gebied van volkerenrechten wil de organisatie volkeren dichter bij elkaar brengen, de erkenning van volkerenrechten bevorderen en alle vormen van discriminatie en segregatie tegengaan.

10.1 Educatie over mensen- en volkerenrechten

De stichting zet zich in voor de introductie van het onderwerp ‘Mensen- en volkerenrechten’ in het onderwijs, in landen waar de organisatie actief is. Onderwijs over mensen- en volkerenrechten is essentieel en draagt ertoe bij dat de komende generaties zich bewust zijn van de universaliteit van internationale verdragen en protocollen. Professionals verzorgen trainingen voor de deelnemers van onze projecten. Daarbij wil OMNDHP aansluiten bij bestaande initiatieven en onder meer rekening houden met het politieke debat over mensen- en volkerenrechteneducatie, zoals het World Program on Human Rights Education.

10.2. Bescherming van mensenrechtenverdedigers

De verdwijning van een familielid vormt voor achterblijvers vaak een aanleiding om zich in te gaan zetten voor mensenrechten. Hun zoektocht en protesten leiden er echter toe dat zij zelf gevaar lopen. Ook lokale organisaties die hen steunen, lopen risico op ongewenste aandacht van bijvoorbeeld veiligheidsdiensten of functionarissen van het leger. OMNDHP eist de bescherming van mensenrechtenverdedigers.

10.3. Onderwijs

Kinderen zijn onze toekomst. Volgens gegevens van UNICEF gaan wereldwijd 58 miljoen kinderen niet naar school en hebben 278 miljoen kinderen moeite met lezen en schrijven, ondanks dat ze naar school zijn geweest. De meeste van deze kinderen wonen in een land waar het onderwijs over het algemeen heel slecht is. Om hen een fatsoenlijke toekomst te geven, is het belangrijk dat zij het onderwijs kunnen volgen waar zij recht op hebben, volgens het geldende internationale recht. Goed onderwijs vormt de sleutel tot een kansrijke armoedebestrijding, een vreedzame samenleving, duurzame ontwikkeling en een adequate strijd tegen de meeste voorkomende ziektes. Onderwijs is een van de meest efficiënte middelen ter voorkoming van oorlogen en langdurige misère.

10.4. Noodhulp

Noodhulp wordt gegeven in een levensbedreigende situatie. Deze hulp is noodzakelijk om aan de acute behoefte van slachtoffers te voldoen. De hulp die aangeboden wordt, mag niet leiden tot discriminatie. Het enige dat telt is het verminderen of stoppen van het lijden van slachtoffers. Meestal bestaat de hulp uit het fysiek en psychisch behandelen van zieken, het uitdelen van voedsel en water en het bieden van onderdak. OMNDHP heeft de opvatting dat menselijkheid inhoudt dat je te hulp schiet op het moment dat medemensen onze hulp hard nodig hebben. Dat geldt zeker in een noodsituatie; als er sprake is van een ramp. Rampen zijn te verdelen in twee subgroepen. Enerzijds gaat het daarbij om natuurrampen zoals een aardbeving, overstroming of een orkaanuitbarsting. Anderzijds betreft het rampen die door mensen zelf zijn veroorzaakt, zoals oorlogen of een aanslag. In al deze situaties hebben slachtoffers acuut hulp nodig. OMNDHP wil, wanneer zo’n situatie zich voordoet, in samenwerking met lokale en internationale organisaties ondersteunen bij het bieden van hulp aan slachtoffers.

10.5. Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is gericht op de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.

Om duurzame ontwikkeling te realiseren is het nodig om rekening te houden met de sociale ontwikkeling van de bevolking, met de bescherming en het behoud van het milieu en met de economische ontwikkeling in het betreffende gebied of het land. OMNDHP investeert in projecten waarin duurzame ontwikkeling centraal staat.

10.6. Lobby

OMNDHP is van mening dat een organisatie moet opkomen voor haar idealen. Sommige doelstellingen kan een organisatie zelf realiseren, voor andere doelstellingen heeft ze de hulp van derden nodig. Bepaalde doelstellingen vragen echter om een andere aanpak. Als het gaat om armoedebestrijding, bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, bevordering van democratie en mensen- en volkerenrechten, zal OMNDHP lobbyen om het beleid van overheden, instellingen, bedrijven en de publieke opinie op lokaal, regionaal of nationaal te beïnvloeden. OMNDHP vindt het essentieel om in actie te komen en bij te dragen aan het realiseren van een wereld waarin iedereen zich thuis voelt.

Het lobbywerk van OMNDHP heeft als doel het zodanig beïnvloeden van beleidsmakers in het noorden en in het zuiden dat zij maatregelen nemen ter bevordering van respect voor mensen- en volkerenrechten en de verankering van democratie. OMNDHP wil burgers overtuigen zich in te zetten zodat ze in een veilige, vreedzame en tolerante wereld kunnen leven en elkaar, indien nodig, ondersteunen en helpen, ongeacht hun etniciteit, sociale afkomst of gender.

Per thema zal OMNDHP strategisch partnerschappen sluiten met instellingen, organisaties, overheden en individuen die een rol kunnen spelen voor het bereiken van deze doelen.

10.7. Vrede als voorwaarde

Vrede is een voorwaarde voor volkeren om zich te kunnen ontwikkelen. Vrede vormt de basis voor iedere duurzame ontwikkeling. Zonder vrede hebben projecten weinig kans van slagen. Alleen een vreedzame samenleving, waarin iedereen gelijke rechten heeft, waar niemand in armoede leeft en waar conflicten op een vreedzame manier worden opgelost, kan zich ontwikkelen.

10.8. Behoud en bescherming van het milieu

Om een goed leven te kunnen leiden en de komende generaties dezelfde kansen te geven, is het noodzakelijk om de natuur te beschermen of te herstellen. Klimaatverandering toont aan dat het ingrijpen van mensen dramatische gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is noodzakelijk dat mensen wereldwijd samenwerken voor een beter milieu. Vervuiling van lucht of water op een bepaalde locatie, kan vervelende consequenties hebben voor mensen die hier ver vandaan wonen. Soms beseffen mensen dat het belangrijk is maatregelen te treffen om het milieu te beschermen, maar ontbreekt het hen aan de noodzakelijke middelen. De strijd tegen verwoestijning is hier een voorbeeld van. OMNDHP wil in actie komen om mensen te helpen die het milieu willen beschermen tegen schadelijke invloeden.

10.9. Wegnemen van sociale ongelijkheid

Helaas is er in de wereld sprake van veel sociale ongelijkheid, waardoor mensen worden belemmerd in hun ontwikkeling. OMNDHP verzet zicht tegen de tegenstellingen tussen rijk en arm, tussen mannen en vrouwen, tussen bevolkingsgroepen onderling en tussen sterken en zwakkeren in de samenleving. OMNDHP zal in elke situatie opnieuw bekijken wat zij kan doen om de gelijkheid en rechtvaardigheid te herstellen en te bevorderen.

10.10. Armoedebestrijding

OMNDHP vindt het onaanvaardbaar dat een groot deel van de wereldbevolking onder de armoedegrens leeft en dat mensen sterven van de honger. Het is ontoelaatbaar omdat we ons realiseren dat in gebieden waar armoede heerst vaak wel hulpbronnen aanwezig zijn. OMNDHP wil een  substantiële bijdrage leveren aan hongerbestrijding via het uitvoeren van landbouwprojecten.

10.11. Bestrijding van slavernij

Ondanks de officiële afschaffing van slavernij komt dit fenomeen nog steeds over de hele wereld voor, terwijl nationale en internationale regelgeving hier helder over is. OMNDHP komt in actie om slachtoffers te bevrijden en te helpen en degenen die zich hieraan schuldig maken, te laten berechten. De stichting richt zich ook op het bieden van structurele hulp aan slachtoffers om de fysieke en psychische effecten te verminderen.

10.12. Gezondheid en hygiëne

Iedereen heeft recht op gezondheid en het recht op gezondheidszorg dient door iedereen gerespecteerd te worden. Goede hygiënische omstandigheden zijn een voorwaarde om het uitbreken van ziektes te voorkomen. Veel ziektes die voorkomen in ontwikkelingslanden zijn inmiddels verdwenen in westerse landen. Dit betekent dat onze inzet nodig is om deze ziektes te verbannen uit ontwikkelingslanden. Bij het uitbreken van nieuwe ziektes is het belangrijk dat er middelen beschikbaar zijn voor onderzoek, zodat deze kunnen worden bestreden.

10.13. Gendergelijkheid

OMNDHP wil, in samenwerking met partnerorganisaties en samenwerkingspartners, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen door activiteiten uit te voeren die ongelijkheid tegengaan. Dit doet de stichting door projecten te ondersteunen die de ontwikkeling van vrouwen stimuleren en door trainingen te (laten) verzorgen in het kader van capaciteitsopbouw.

11.  Strategie

OMNDHP onderscheidt zich van andere traditionele humanitaire en ontwikkelingsorganisaties door zich te focussen op de naleving van alle mensen- en volkerenrechten zoals die erkend zijn door de internationale gemeenschap of die voortvloeien uit nationale wetgeving.

OMNDHP streeft haar doelen na door:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die mensen- en volkerenrechten helpen  bevorderen overal ter wereld;
 • Het ondersteunen van mensen en organisaties die opkomen voor onze doelgroepen;
 • Het verrichten van lobbywerk om draagvlak te creëren voor onze activiteiten voor onze doelgroepen.

12.  Planning

 • Bouwen van een functionele website (2019);
 • Starten van een Facebook-account (2019);
 • Samenwerking aangaan met zoveel mogelijke organisaties (2019-2024);
 • Uitbreiding aantal donateurs en subsidiegevers (2019-2024);
 • Inzetten op meer promotie en publiciteit voor de stichting (2019-2024);
 • Betere positionering van de stichting: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal (2020-2021);
 • Uitvoeren van kortdurende projecten, met inzet van weinig middelen (2019-2024);
 • Succesvolle projecten verder verspreiden in verschillende regio’s (2019-2024);
 • Bij donateurs en subsidiegevers Inventariseren hoe zijn staan tegenover het werk van OMNDHP en, waar nodig, beleidswijzigingen doorvoeren (2019-2024);
 • Inventariseren wat doelstellingen van donateurs en subsidiegevers zijn en bepalen of deze parallel lopen met de doelstellingen van OMNDHP (2020);
 • Uitzoeken welke lokale initiatieven er zijn in Mauritanië en diens buurlanden, waaronder Senegal, Mali, Gambia, Sierra Leone en Guinee en bepalen of deze aansluiten bij de ambities van OMNDHP. We willen met meer partijen regionaal gaan samenwerken en er zorg voor dragen dat we projecten goed implementeren (2020);
 • Voortzetten van het beleid t.a.v. onze partnerorganisaties, zoals dit is ingezet in voorgaande jaren (2019-2024).

 [