Jaarverslag 2018

Voorwoord

Beste lezer,

Het jaar 2018 was één van de meest bewogen jaren voor stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP), sinds haar oprichting in 1999. In 2018 voerde de stichting één van haar grootste projecten tot nu toe uit, namelijk het landbouwproject in Aseyiif. OMNDHP streefde er in 2018 ook naar om de verantwoordelijkheid voor dit project grotendeels aan de lokale bevolking over te dragen, via onze partnerorganisatie in Mauritanië: Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH). Dit is de enige mensenrechtenorganisatie, opgericht door een Mauritaanse vrouw, die een waarnemingsstatus heeft bij de Afrikaanse Unie en een consultatieve status heeft bij de Verenigde Naties.

De uitvoering en de overdracht van het project in Aseyiif bleek behoorlijk complex te zijn, omdat het gebied zich bevindt op een afstand van 1500 km van de hoofdstad. Bovendien was de Mauritaanse munteenheid plotseling in waarde gedaald, wat tot gevolg had dat de stichting extra kosten moest maken. Ook leverde het vervoer van de medewerkers van de partnerorganisatie en van de spullen naar het dorp problemen op. Zo bleken de kosten voor het vervoer erg hoog uit te vallen.

Ondanks alle problemen hebben we het project op een succesvolle manier kunnen uitvoeren. Zowel de lokale bevolking, als de lokale en nationale overheid zijn zeer tevreden over onze werkwijze en de resultaten die bereikt zijn. Het gevolg is dat de nationale landbouworganisaties ons en onze partnerorganisatie gevraagd hebben om vergelijkbare projecten elders in het land te implementeren.

Tijdens de realisatie van het project in Aseyiif hebben we ontdekt dat specifieke werkwijzen goed aansluiten op de lokale situatie, zoals het betrekken van de bestaande dorpscomités bij de opzet en uitvoering van een project. Op deze manier kunnen de verschillende taken goed verdeeld worden en is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Deze werkwijzen willen we, met kleine aanpassingen, elders gaan toepassen in Mauritanië maar ook in omliggende landen als Senegal en Mali, waar de lokale bevolking en de autoriteiten interesse hebben in de implementatie van vergelijkbare projecten.

We realiseren ons dat zonder donateurs, sponsoren en subsidiegevers de projecten eigenlijk niet uit te voeren zijn. De bestuursleden van OMNDHP hebben de projecten tot nu toe grotendeels zelf gefinancierd. Op de lange termijn is dit echter niet meer haalbaar. We hopen donateurs, sponsoren en subsidiegevers te vinden die onze stichting structureel willen ondersteunen, zodat wij onze projecten kunnen uitvoeren en onze doelstellingen kunnen halen.

Dr. Amadou Aliou Sow

Voorzitter van stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP)

1.1 Missie en visie

1.1.1 Missie

Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP) heeft als missie mensen bewust te maken van de universaliteit van mensen- en volkerenrechten. De stichting pleit voor het respecteren en uitvoeren van alle rechten die voortvloeien uit internationale verdragen en protocollen. Civiele, sociale, culturele, economische, politieke en milieuwetten zijn essentieel voor alle mensen en volkeren. De stichting zal er alles aan doen om schendingen van mensen- en volkerenrechten tegen te gaan en de veiligheid van mensen en volkeren te bevorderen. Zij zet zich in voor een vreedzame wereld, vrij van armoede en hongersnood. OMNDHP zal mensen, wiens rechten worden geschonden, opsporen en waar nodig ondersteunen.

1.1.2 Visie

OMNDHP streeft ernaar dat het centraal stellen van mensen- en volkenrechten niet alleen als ideaal wordt gezien, maar gerespecteerd wordt in ieder menselijk contact. Dit vormt tevens het fundament voor het werk van OMNDHP. Derhalve richt de stichting zich op de naleving van internationale verdragen en de implementatie hiervan in de nationale wet- en regelgeving in alle landen, maar vooral in de landen waar zij actief is zoals Nederland, Mauritanië, Senegal en Mali.

1.2 Werkwijze van stichting OMNDHP

De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door:

 • Het opzetten van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking om op die manier plaatsen en regio’s te helpen om zich te ontwikkelen en om armoede en ziekte tegen te gaan;
 • Het opzetten van projecten die gericht zijn op het bevorderen van kennis over mensen- en volkerenrecht en op het tegengaan van schendingen van die rechten;
 • Het stimuleren van lokale initiatieven die hulp of steun bieden aan kansarme kinderen door het verstrekken van financiële middelen of hulpgoederen;
 • Het stimuleren van lokale initiatieven die hulp of steun bieden aan kansarme bevolkingsgroepen door het verstrekken van financiële middelen of hulpgoederen;
 • Het ter plekke ontplooien van eigen initiatieven, al dan niet in samenwerking met onze partnerorganisaties;
 • Het versterken van capaciteitsopbouw van lokale organisaties en instellingen;
 • Het opzetten van sociale, culturele, economische, ecologische en sportieve activiteiten;
 • Het opzetten van activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie tussen volkeren;
 • Het opzetten van projecten die gericht zijn op het bevorderen van educatie en onderwijs voor de bevolking.

1.3 Bestuur, vrijwilligers, bezoldiging en beloningsbeleid

1.3.1 Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen:

Dr. Amadou Aliou Sow Voorzitter
Ans Menning Secretaris
Judith Schreurs Algemeen bestuurslid

e drie bestuursleden zorgen voor het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting, netwerken en fondsenwerving. Dit doen ze naast de bestuurstaken die ze hebben op het gebied van administratie en samenwerking met andere partijen.

1.3.2. Vrijwilligers en stagiairs

We willen meer vrijwilligers en stagiairs betrekken bij onze projecten. Het enthousiasmeren en betrekken van vrijwilligers, stagiairs en studenten kan een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van onze plannen. Verder stond op de planning een ambassadeur aan te stellen om op die manier meer naamsbekendheid op te bouwen. Dit is nog niet gelukt in 2018. We gaan hier in 2019 verder mee aan de slag.

1.3.3 Bezoldiging en beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en de stichting werkt louter met vrijwilligers. Aan de bestuurders zijn geen bedragen aan leningen, voorschotten, of garanties verstrekt. Er is geen beloningsbeleid van toepassing.

1.4 Publiciteit

We laten zien wie we zijn en wat we doen via berichten op Facebook en LinkedIn. Daarnaast beschikken we over een eigen website (www.omndhp.nl) en plaatsen we enkele malen per jaar persberichten in lokale media in Nijmegen en omstreken. Ook zijn we aangesloten bij online-organisaties als Geef.nl en Doelshop.nl voor het vinden van donateurs. Verder sluiten we, door het jaar heen, aan bij diverse activiteiten en verzorgen we presentaties over onze projecten. Sinds medio 2018 zijn we meer actief aan de slag gegaan met het werven van vrijwilligers die zich specifiek richten op PR- en communicatieactiviteiten en op fondsenwerving.

2. Terugblik project Aseyiif

2.1. Terugblik 2013-2018

Sinds 2008/2009 had OMNDHP geen nieuw project meer uitgevoerd. Het landbouwproject in Aseyiif hadden we oorspronkelijk voor 2013 gepland. Dit kon uiteindelijk niet doorgaan, omdat we de financiering helaas niet rond kregen. Het projectvoorstel dat we daarna ontwikkelden, hebben we vervolgens ingediend bij Wilde Ganzen. Ondertussen gingen we op zoek naar donateurs en subsidiegevers voor de aanvullende financiering. Wilde Ganzen keurde ons voorstel in 2016 goed. Voorwaarde was dat we vóór februari 2017 aanvullende financiële middelen zouden verwerven voor een totaalbedrag van 60.000 euro. Wilde Ganzen zou een derde deel doneren van het totale bedrag dat nodig was om het project te realiseren. Het bedrag van 60.000 euro bleek echter te hoog gegrepen. Het bedrag dat Wilde Ganzen doneerde werd toen gehalveerd tot 10.000 euro. OMNDHP droeg 20.000 euro bij. Stichting OMNDHP kon de vruchten plukken van haar inspanningen in de periode 2013-2017 en het project in Aseyiif kon in 2018 van start gaan.

2.2. Achtergrond project Aseyiif

In 2018 voerde stichting OMNDHP het landbouwproject in het dorp Aseyiif uit. De plaats Aseyiif ligt in de regio Hodh al Gharbi (departement Titan), ten noorden van Mali. Aseyiif heeft meer dan 5.000 inwoners. Het dorp ligt ongeveer tien kilometer ten noorden van Tlil. Tlil telt 10.000 inwoners. De prefectuur van het departement bevindt zich in dit dorp. Andere dorpen in de buurt tellen minder inwoners; ongeveer 2.000 per dorp.

De pastorale gemeenschap van Aseyiif die afstamt van de Peul, is de enige gemeenschap in Mauritanië die uitsluitend uit landbouwers en veehouders bestaat. De gemeenschap heeft zich gevestigd in dit voor vee zeer gunstige gebied. De veehouders van Aseyiif beschikken in totaal over meer dan 20.000 koeien, 60.000 schapen, 10.000 geiten, 200 kamelen, 200 paarden en meer dan 20.000 ezels. De veehouders en de boeren zijn voor hun bestaan volledig afhankelijk van hun vee en de opbrengsten hiervan. Helaas zijn de levensomstandigheden in het gebied zeer zwaar, vanwege de onregelmatige regenval en de bijna totale afwezigheid van infrastructuur. Het voortbestaan van deze gemeenschap vereist een aanpassing van hun levensstijl aan deze harde, natuurlijke omstandigheden.

Door de huidige, verslechterende omstandigheden gedwongen, kiezen veel jongeren ervoor het gebied te verlaten om naar de grote steden te trekken. Hier komen ze echter moeilijk aan het werk en ze vallen er gemakkelijk ten prooi aan criminelen. Terugkeren naar hun dorp zonder geld, is voor hen echter geen optie. Als gevolg van deze situatie vergrijst de bevolking in het gebied en wordt de gemeenschap steeds kwetsbaarder. Er zijn steeds minder handen om het werk te verrichten en het wordt steeds moeilijker om van de landbouw en de veeteelt te leven. De gemeenschap zoals die nu is georganiseerd, wordt in feite met uitsterven bedreigd.

Hoewel landbouwers en veehouders in dit gebied altijd al met elkaar in conflict waren over het gebruik van het land, laait de strijd de laatste jaren steeds meer op onder druk van de verslechterende omstandigheden. Werden geschillen voorheen onderling opgelost, tegenwoordig lopen conflicten vaker uit de hand, waarbij het risico op overslaand geweld binnen de regio steeds groter wordt.

In overleg met onze partnerorganisatie Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH) en de verschillende dorpscomités was OMNDHP op zoek gegaan naar donateurs voor de financiering van een landbouwproject. Het project in Aseyiif is gericht op het vruchtbaar maken van de landbouwgrond in het gebied en het vergroten van de opbrengst van de oogst.

De doelgroep van het project zijn de ruim 20.000 inwoners van Aseyiif en de dorpjes die in de buurt liggen. Van de bewoners die gebruik maken en deelnemen aan het project is ongeveer 60% vrouw.

Het totale bedrag voor het project hadden we in 2017 verzameld, maar we gingen pas van start in januari 2018, vanwege het feit dat de Mauritaanse autoriteiten een nieuwe munteenheid hadden geïntroduceerd. Het was niet meteen duidelijk wat de wisselkoers was, waardoor het niet verantwoord was om geld naar Mauritanië op te sturen. Dat hebben we pas gedaan op het moment dat de waarde van de nieuwe munteenheid bekend was.

2.3 De dorpscomités

Voor de uitvoering maakt het project gebruik van de bestaande overlegstructuur zoals die in Aseyiif en in de omliggende dorpen bestaat. Diverse comités houden zich bezig met specifieke taken. Het vrouwencomité, bestaande uit zes vrouwen, beschikt over een werkplaats waar de vrouwen bij elkaar komen om te naaien en lokale activiteiten te bespreken. In het kader van het project hebben zij bijvoorbeeld een planning gemaakt voor de oogst en ze hebben een deel van de moestuin in hun beheer, waar zij groente verbouwen. De opbrengst is voor henzelf.

Ook is er een jongerencomité in het dorp dat zich bezighoudt met school, sport en culturele activiteiten. Voor het project nemen ze bepaalde taken op zich, zoals het planten van bomen. Het derde comité, bestaande uit zes mannen, buigt zich weer over andere taken.

De verschillende comités komen regelmatig bij elkaar, onder leiding van het hoofd van het dorp, om te discussiëren over zaken die het hele dorp aangaan en te zoeken naar oplossingen voor problemen in de gemeenschap. De comités zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project. OMNDHP verzorgde trainingen om de dorpsbewoners hiervoor goed toe te rusten.

2.4. Onderdelen van het project

De verschillende onderdelen van het project lichten we hier toe.

2.4.1. Start van het project

Voor de start van het project legden we contact met nationale en lokale autoriteiten. Tijdens de startbijeenkomst kregen de lokale autoriteiten uitleg over wat de deelnemers van OMNDHP en haar Mauritaanse partnerorganisatie konden verwachten. Ook werden de taken verdeeld tussen de verschillende dorpscomités. Vóór de daadwerkelijke start van het project ontvingen de deelnemers een training. Landbouwkundigen gaven uitleg over het bewerken van de grond, het oogsten en het omgaan met conflicten. Het volgen van de training was een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het project. Elke drie maanden komt iemand van de partnerorganisatie in Mauritanië de voortgang controleren in Aseyiif. Deze controles lopen, ook na het aflopen van de financiering vanuit Nederland, door.

2.4.2. Bewerken van de grond

Bewoners moesten bomen omhakken, onkruid verwijderen en de grond egaliseren. De grond was al ruim vijftig jaren niet bewerkt, waardoor dit veel inspanning vereiste.

2.4.3. Kopen van materialen

Aseyiif bevindt zich op 1500 km afstand van Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië. Alle materialen moesten in deze stad gekocht worden en vervolgens vervoerd worden naar het dorp. Vanwege de grote afstand was het moeilijk om een chauffeur te vinden die dit wilde doen. Delen van de weg hebben geen asfalt en, erger nog, de laatste 150 km bestaat helemaal uit zand. Uiteindelijk hebben we twee auto’s ingehuurd om het materiaal weg te brengen.

2.4.4. Bouw waterbassin

In het kader van duurzaamheid hebben we ervoor gekozen om zonnepanelen te installeren in het dorp. De pomp waarmee water wordt opgepompt, werkt op zonnepanelen. Het was noodzakelijk om een waterbassin aan te leggen om het overtollige water in op te slaan. Als er voldoende zon is, pompen de dorpsbewoners het water direct vanuit de waterput. Als er weinig zon is, pompen ze het water op uit het bassin, om vervolgens het land te bevloeien en de dieren water te geven. Dit systeem werkt uitstekend in deze regio vanwege de overvloedige hoeveelheid zonneschijn.

2.4.5. Plaatsen hekken en prikkeldraad

In Aseyiif en de omliggende dorpjes wonen veehouders en landbouwers. Om te voorkomen dat er conflicten ontstaan over stukken grond en te vermijden dat dieren de oogst vertrappen, hebben we ervoor gekozen om de moestuin te omheinen. Dit hebben we gedaan met een hek van goede kwaliteit en met betonpalen, die duurzamer zijn dan houten palen.

2.4.6. PR & communicatie

Voorlichtingsborden zorgen voor een goede zichtbaarheid van het project. Informatie over ons project verscheen ook op de website: Akhbar Al Balad (http://akhbaralbalad.creation-website.com/index.php?pgid=000000067717). Dit is de best bezochte website van Mauritanië.

2.5. Resultaten

In 2018 hebben we, samen met onze Mauritaanse partnerorganisatie APDH en met medefinanciering van Wilde Ganzen, het landbouwproject van Aseyiif succesvol uit kunnen voeren.

Het totale bedrag dat nodig was voor de realisatie van het project was 34.225 euro. Stichting OMNDHP verzamelde een bedrag van 20.000 euro, Wilde Ganzen gaf 10.000 euro en ADPH kwam met een contributie van 4.225 euro. Dit laatste bedrag was bestemd voor capaciteitsopbouw van de medewerkers van het project in het dorp. De trainingen die de dorpsbewoners ontvingen, waren o.a. gericht op kennisoverdracht, omgaan met geld en conflicthantering.

Het project is een groot succes. Dorpsbewoners vertellen dat ze dankbaar zijn. Ze hebben voldoende eten en voelen zich gezonder. Een paar maanden na de start, was het resultaat dat het land groener is. De bewoners hebben de beschikking over voldoende water. In totaal is 15 hectare landbouwgrond bewerkt, waarop groente als wortels, witte kool, aardappelen, tomaten, bonen, aubergines, meloenen, pompoenen, courgette en zoete aardappelen zijn verbouwd. Plantenresten en onkruid dienen als voedsel voor het vee.

De opbrengsten zijn zodanig dat de bevolking zelfvoorzienend is geworden. Er is zelfs sprake van een overschot, waardoor bewoners landbouwproducten in de omliggende dorpen kunnen verkopen. De opbrengst hiervan wordt besteed aan noodzakelijke aankopen, zoals spullen voor de school van de kinderen, kleding en medicijnen. Er is nu voldoende geschikte landbouwgrond in het gebied, waardoor de aanleiding voor conflicten over het gebruik van de grond afneemt.

Ook de Mauritaanse lokale bestuurders zijn erg positief en tevreden over het project. Ze hebben stichting OMNDHP en de partnerorganisatie APDH gevraagd om vergelijkbare projecten elders in het land te implementeren. De bewoners van Aseyiif zullen een belangrijke rol gaan spelen in de voorlichting over het project in andere dorpen. Op die manier wordt de kennis op lokaal niveau overgedragen. Het project krijgt ook regelmatig bezoek van initiatiefnemers van andere projecten.

3. Activiteiten in Nederland

3.1. Voorlichting

We hebben diverse keren voorlichting gegeven tijdens activiteiten en bijeenkomsten in Nederland. Mogelijke donateurs en subsidiegevers hebben we geïnformeerd over onze missie, visie, doelstellingen, doelgroep en werkwijze.

In 2018 heeft de voorzitter van OMNDHP de leergang Kleurrijk Groen gevolgd van Bureau Wijland, een advies- en projectbureau dat zich richt op duurzame verbinding van mensen en organisaties met elkaar en met de samenleving. De cursisten van deze leergang hebben een diverse culturele achtergrond en zijn opgeleid om duurzaamheid toegankelijker te maken voor hun eigen achterban. Tijdens de opleiding, die duurde van oktober 2018 tot en met januari 2019, deden ze kennis op en kregen ze praktische handvatten om hun groene betrokkenheid om te zetten in groene beïnvloeding. De opgeleide, kleurrijk groene ambassadeurs fungeren daarmee als brug tussen hun achterban en natuur- en milieuorganisaties. OMNDHP nam deel aan de ontmoetingsconferentie ‘Wij zijn kleurrijk groen Nijmegen’ op 11 november 2018, waarbij de deelnemers in gesprek gingen en plannen bedachten op het gebied van duurzaamheid en natuur. Doel is dat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Gedurende het opleidingstraject van Kleurrijk Groen heeft de voorzitter van OMNDHP ruim 300 mensen bereikt en geïnformeerd over het werk van de stichting.

De stad Nijmegen was door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018. In het kader hiervan voerden allerlei organisaties een uitgebreid programma van activiteiten uit op het gebied van duurzaamheid. De voorzitter van OMNDHP nam op 16 februari, namens het netwerk Kleurrijk Groen, deel aan een aantal van deze activiteiten. Hierbij waren ruim 400 bezoekers aanwezig. Hij informeerde hen over onze ideeën over duurzaamheid, onze opvattingen voor meer samenwerking tussen het noorden en het zuiden en over ons werk voor herstel van het milieu.

Op zaterdag 25 februari 2018 ging OMNDHP, in het kader van de Shelter City Bike Challenge (een fietstocht bedoeld om mensenrechtenverdedigers te ondersteunen), in gesprek met het aanwezige publiek. Er waren ruim 300 mensen aanwezig. Zij kregen informatie over OMNDHP en haar projecten. Ook vond op deze dag een ontmoeting plaats met burgemeester Bruls van Nijmegen, Qader Shafiq (directeur van Bureau Wijland), mensenrechtenverdediger en Shelter City-gast Dina Agai uit Kenia en enkele leden van het netwerk Kleurrijk Groen.

Samen met Bureau Wijland en het netwerk Kleurrijk Groen nam OMNDHP op 17 juni 2018 deel aan het Afrika-festival; het grootste culturele buurtfestival in Nijmegen. Ruim 250 mensen bezochten onze stand en kregen informatie over ons werk. Veel bezoekers zegden toe in toekomst eventueel een financiële bijdrage te willen geven voor onze projecten.

Op 13 juli namen we deel aan de inspiratiemiddag van de vereniging Land van Ooij; een landschapsbeheergroep in de omgeving van Nijmegen. Op de inspiratiemiddag waren ongeveer honderd personen aanwezig. Er werd een link gelegd tussen de moestuinen in het noorden en die in het zuiden. De voorzitter van OMNDHP vertelde over de activiteiten van de stichting voor landbouwers in het zuiden.

In het kader van Nijmegen European Green Capital, sloot het Duurzaamheidscafé van de Green Capital Challenge 2018 zijn activiteiten af met een bijeenkomst op 18 december in cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen. Ruim 400 mensen waren aanwezig. De voorzitter van OMNDHP werd geïnterviewd over successen op het gebied van duurzaamheid in Mauritanië.

3.2. Samenwerking

De samenwerking met Wilde Ganzen zetten we voort. Het project van Aseyiif werd voor een derde deel gefinancierd door stichting Wilde Ganzen. Deze organisatie financiert kleine projecten die een groot verschil maken. De samenwerking met onze Mauritaanse partnerorganisatie l’Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH) loopt heel goed.

In 2018 is stichting OMNDHP een samenwerking aangegaan met Marilyn Marthins, voorzitter van Vital Aid Foundation. Deze organisatie richt zich op integratie van migranten in de Nederlandse samenleving en op bestrijding van armoede in de Afrikaanse landen van herkomst. Samen met deze stichting loopt een projectaanvraag bij Wilde Ganzen. Deze heeft betrekking op het programma Frame, Voice, Report!; een subsidieprogramma voor maatschappelijke organisaties met als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten.

OMNDHP werkt verder samen met Liesbeth Kok, voorzitter van de vereniging Land van Ooij. Onze stichting wil via deelname aan activiteiten van Land van Ooij uitzoeken wat landbouwers uit het zuiden kunnen leren van de ervaringen die in Nederland worden opgedaan.

Mahmoud Wardak, voorzitter van zorgaanbieder stichting STAN in Nijmegen, gaf aan dat zijn stichting ervoor open staat om een financiele bijdrage te leveren aan de projecten van OMNDHP.

De cursisten van de leergang Kleurrijk Groen zijn allemaal op de hoogte van onze projecten en zijn niet alleen ambassadeur van de leergang, maar ook van onze stichting.

3.3. trainingen

De voorzitter van OMNDHP heeft diverse trainingen verzorgd in Nederland en daarbij voorlichting gegeven over de stichtingen haar projecten. Tijdens de training die hij verzorgde voor het Centrum voor Activerend Werk in Arnhem, lag de nadruk op duurzaamheid en het nut van het uitvoeren van duurzame projecten in de landen van herkomst van de deelnemers. Het betrof acht bijeenkomsten en er waren 30 deelnemers. Ook de training voor het project Immerloo, die op 13 december 2018 plaatsvond, had betrekking op duurzaamheid en het uitvoeren van duurzame projecten in het land van herkomst. Twaalf statushouders volgden deze training, in het kader van hun arbeidsloopbaan. De deelnemers van de trainingen willen graag iets betekenen voor het land van herkomst. Het uitvoeren van een duurzaam project waar de bevolking profijt van heeft, is hiervan een goed voorbeeld.

3.4. Donaties en sponsoring

Om ervoor te zorgen dat we voldoende financiële middelen binnenhalen voor onze stichting, richten we ons op donateurs en activiteiten om fondsen te werven en naamsbekendheid te creëren. In 2018 hebben we hier aandacht aan besteed. Zo waren we aanwezig op een bijeenkomst ter nagedachtenis van Jos van Kessel, een oud-collega van Het Inter-lokaal, waar de voorzitter van OMNDHP eerder werkzaam is geweest. Hier waren meer dan 30 personen aanwezig. Dit leverde onverwachts een bedrag op van 51 euro, dat de weduwe van Jos van Kessel ons overhandigde. Naar aanleiding van een voorstel van haar overwegen we om volgend jaar een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren.

In 2019 willen we verder gaan met het (online) zoeken naar donateurs en sponsoren. We willen via websites als Doneeractie.nl, GoFundMe!, Twitter, Facebook, Geef.nl, Doelshop.nl, en Geef.nl proberen financiële bijdragen binnen te halen. Ook hebben we plannen om een benefietdiner te organiseren om sponsoren en donateurs te werven en onze bekendheid te vergroten.

3.5. PR & Communicatie

In 2018 hebben we diverse presentaties gegeven en gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van OMNDHP en haar activiteiten. We moeten hier nog harder aan gaan werken, beseffen we. Het onderdeel PR & communicatie willen we beter inbedden in de organisatie. Het toevoegen aan onze organisatie van een bestuurslid of een vrijwilliger die zich hierop richt, staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst.

4. Beleid 2019 en verder

In 2019 gaan we op dezelfde weg door met ons werk en het verzorgen van presentaties als in 2018. We zullen daarnaast meer nadruk leggen op fondsenwerving, sponsoring en PR & Communicatie. De aangepaste versie van het beleidsplan 2019-2024 dat wij hebben opgesteld, blijft van kracht.

De eisen die we stellen aan het binnenhalen van sponsorgelden in 2019 zullen hoger zijn dan in het voorgaande jaar. Wij achten onszelf als kleine stichting in staat een project te ondersteunen voor een totaalbedrag van 18.074 euro. Het nieuwe project dat gepland staat voor 2019 betreft een landbouwproject voor het dorp Woloum Neere. Qua opzet is dit vergelijkbaar met het project in Asyiif. Voor het project in Woloum Neere draagt OMNDHP 7.674,50 euro bij. Wilde Ganzen heeft al toegezegd eenzelfde bedrag te doneren. Onze partnerorganisatie draagt een bedrag van 2.725 euro bij. Dit laatste bedrag is bedoeld voor het bekostigen van de verschillende trainingen voor capaciteitsopbouw.

In 2020 hopen we vervolgens in staat te zijn een vergelijkbaar landbouwproject voor het dorp Diafane Diokké te kunnen uitvoeren. Het gaat om een aanzienlijk bedrag van 70.000 euro, waarvan OMNDHP minimaal 46.666 euro dient bij te dragen. De stichting is daarom al begonnen met een fondsenwervingscampagne.

In de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 willen we op zoek gaan naar financiering voor projecten die vergelijkbaar zijn met het project voor het dorp Woloum Neere. OMNDHP wil een kleine stichting blijven en in staat zijn een project te ondersteunen met een maximale eigen bijdrage van 20.000 euro. We rekenen op samenwerking met Wilde Ganzen en onze partnerorganisatie in Mauritanië. We hopen dat beide organisaties een financiële bijdrage blijven leveren, zodat wij onze mooie projecten kunnen blijven uitvoeren.

5. Algemene informatie OMNDHP

Statutaire naam Stichting Mauritaans- Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten
Rechtsvorm Stichting
Opgericht 15 oktober 1999
KvK-nummer 09108449
RSIN-nummer 808512328
SBI-code 94996 (Overige ideële organisaties. Het aan de kaak stellen van schendingen van mensenrechten).
ANBI-verklaring 1-01-2016
Statutaire zetel Nijmegen, Schoolstraat 28c, 6512 JH
E-mailadres Stichtingomndhp@gmail.com

ANBI-status

Stichting OMNDHP is in het bezit van de ANBI-status. De stichting is hiermee door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ten behoeve van deze status zijn bovenstaande gegevens van stichting OMNDHP in te zien.

Voordelen ANBI-status
Dankzij het feit dat stichting OMNDHP een ANBI-status heeft, zijn schenkingen en legaten uit erfenissen die de stichting ontvangt vrij van schenkbelasting; respectievelijk erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan de stichting voor de schenker aftrekbaar van de belasting en krijgt hij/zij mogelijk een deel van het bedrag terug via de Belastingdienst. 

Stichting OMNDHP geniet dankzij de ANBI-status nog enkele andere voordelen op het gebied van vennootschapsbelasting, energiebelasting en overdrachtsbelasting.

6. Financiële verantwoording

6.1. Begroting 2018

De begroting voor 2018 zag er als volgt uit:

Kosten 2018 Bedrag Inkomsten 2018 Bedrag
Projectbegroting
Aseyiif
€ 34.225,00 Algemene reserve € 1.860,36
Schijveneg € 1.815,00 Donateursinkomsten € 20.000,00


Subsidie Wilde
Ganzen
€ 10.000,00
Organisatiekosten 2018
Overige giften € 89,13
Kosten boek-
houder
€ – Bijlage ADPDH
(Mauritanië)
€ 4.225,00
Drukkosten € –
Vrijwilligersvergoedingen € –
Kosten zakelijk
betalingsverkeer
€ 118,71
Budget activiteitencommissie € –
Overige kosten € –

Totaal 34.343,71 Totaal 36.174,49

6.2. Projectkosten Aseyiif

Projectkosten Totaalbedrag
Bewerken bodem € 1.672,22
Projectmaterialen € 13.034,44
Zaden- en planten € 444,44
Veterinaire kosten € 4.711,11
Opleiding en training € 5.333,33
Vervoer € 888,88
Graven van put € 1.777,77
Waterpompmachine € 3.333,33
Bassin aanleggen € 888,88
Onderhoudskosten € 1.200,00
Voorlichtingsborden en eten € 1.000,00
Bankkosten in Mauritanië € 12,53

Totaal 34.296,93

6.3. Organisatiekosten

De organisatiekosten van stichting OMNDHP zijn heel laag en worden voorlopig door de voorzitter betaald.

Organisatiekos-
ten
Bedrag Dekking BedragKosten notaris € – Sponsoring notaris € –
Kosten Kamer van Koophandel € – Donaties € –
Vrijwilligersver-
goeding
€ –
Budget activiteitencommissie € –
Totaal Totaal

6.4. Inkomsten

6.4.1. Subsidie

In juli 2018 hebben we een subsidieaanvraag bij Wilde Ganzen ingediend. Dit betreft een bedrag van 10.000 euro en dit is toegekend. Tweederde deel van de kosten van de begroting hebben wij zelf ingezameld. Het resterende bedrag van 4.225 euro betreft een contributie van ADPDH, onze partnerorganisatie in Mauritanië.

6.4.2. Donateursinkomsten

De donateursinkomsten van 2018 hadden slechts op een deel van het jaar 2018 betrekking, omdat we pas medio 2017 zijn gestart met de donateurswerving. In totaal ontvingen we 20.000 euro voor ons project in 2018.

Uit overige bronnen hebben wij incidentele donaties op onze rekening ontvangen voor een totaalbedrag van 89,13 euro.

Inkomsten

Inkomsten Bedragen
Algemene reserve € 1.860,36
Subsidieaanvragen € 10.000,00
Donateursinkomsten € 20.000,00
Incidentele donaties € 89,13
Bijdrage partnerorganisatie € 4.225,00
Totaal € 36.174,49

Bijlage

Statutaire doelen

Deze vloeien voort uit artikel 2 van de statuten van stichting OMNDHP:

 1. De organisatie heeft als doel het informeren van het publiek over de mensenrechtensituatie in de wereld in het algemeen en in Mauritanië en in Nederland in het bijzonder. De organisatie heeft tevens als doel het strijden voor het respecteren van mensenrechten, voor het bevorderen van vrijheid van meningsuiting en voor de vergoeding van schade door schenders van mensenrechten en volkerenrechten die zij aan slachtoffers hebben toegebracht. De organisatie wil een instelling zijn als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
 2. De organisatie tracht contact op te nemen met de betrokken autoriteiten om bescherming van vluchtelingen te eisen zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van Mens, het Vluchtelingenverdrag van 1951, het Europese Mensenrechtenverdrag, het Anti-Folterverdrag, het Afrikaanse handvest voor de rechten van mensen en volkeren van 1981 en andere internationale erkende teksten inzake mensenrechten en volkerenrechten die in het betrokken geval van toepassing zijn.
 3. De organisatie pleit voor de veroordeling van eenieder die mensenrechten of volkerenrechten schendt en voor de uitlevering van hen aan tot strafvervolging bevoegde autoriteiten, teneinde deze verdachten door deze autoriteiten strafrechtelijk te laten vervolgen. De organisatie beijvert zich daarbij voor een eerlijke en humane vervolging, berechting en strafexecutie.
 4. De organisatie streeft naar het bevorderen en beschermen van mensenrechten en volkerenrechten en spant zich in voor een betere samenwerking tussen niet-gouvernementele organisaties op het gebied van mensenrechten.
 5. De organisatie strijdt tegen elke vorm van slavernij en racisme. Tevens strijdt ze voor een vergoeding van de schade die aan slachtoffers is toegebracht en voor het herstel van deze slachtoffers en hun rechten door hen die zich aan slavernij of racisme schuldig maken.
 6. De organisatie maakt zich sterk voor de terugkeer van vluchtelingen, verdrevenen, ballingen, en andere ontheemden die naar hun land en gebied van herkomst willen terugkeren, voor hun wederopname in het maatschappelijke leven aldaar, voor het terugkrijgen van hun rechten en voor hun schadeloosstelling en voor de teruggave van bezittingen aan mensen die uit hun land of woongebied zijn verdreven. De organisatie maakt zich sterk voor de bescherming van vluchtelingen, verdrevenen, ballingen en andere ontheemden in het land of gebied van hun opvang of hun verblijf.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het creëren van betrokkenheid van bedrijven, organisaties en personen en het verkrijgen van financiële steun via sponsering en andere geldelijke bijdragen voor het uitvoeren van projecten.